Logotype for print

Förmånsbestämd och premiebestämd tjänstepension

Tjänstepension kan vara förmåns- eller premiebestämd (avgiftsbestämd) och det är vanligen födelseår som avgör vilket av dessa avtal som den anställde omfattas av. För exempelvis privatanställda tjänstemän går åldersgränsen för att omfattas av det premiebestämda tjänstepensionsavtalet vid född 1979 och för kommun- och regionanställda vid född 1986.

På tjänstepensionsområdet råder samma utveckling som inom det allmänna pensionssystemet, att vi går från förmånsbestämda till avgiftsbestämda (i tjänstepensionssammanhang ofta benämnda premiebestämda) pensioner. Det innebär att pensionskostnaderna blir mer förutsebara för arbetsgivarna medan pensionsförmånerna blir mindre förutsebara för arbetstagarna.

Förmånsbestämd tjänstepension

Ett förmånsbestämt tjänstepensionsavtal innebär att tjänstepensionen uppgår till en i avtalet bestämd andel av den anställdes lön under åren före pensioneringen. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att tjänstepensionen ska kunna infrias och arbetsgivaren kan välja att teckna en pensionsförsäkring för att trygga pensionsutfästelsen. Försäkringsföretaget beräknar hur stora premier som arbetsgivaren behöver betala in för att den anställdes intjänade pension som kunna infrias.

För dem som omfattas av förmånsbestämd tjänstepension gäller att de har en mindre premiebestämd del, vanligen omkring 2 procent av lönen.

Premiebestämd tjänstepension

Ett premiebestämt tjänstepensionsavtal innebär att en viss andel av lönen löpande sätts av till tjänstepension och det är den anställde som väljer hur pensionskapitalet ska placeras. I kollektivavtalen för privatanställda tjänstemän (ITP1) och statligt anställda (PA16 avd.1) måste hälften av kapitalet placeras i en traditionell livförsäkring medan den andra hälften kan placeras i en traditionell livförsäkring eller fondförsäkring. För privatanställda arbetare (SAF-LO) och anställda i kommun och region gäller att den anställde fritt får välja om kapitalet ska placeras i en traditionell livförsäkring eller fondförsäkring.

De rent premiebestämda pensionsplanerna är relativt lika varandra i utformningen såtillvida att premien uppgår till omkring 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar däröver uppgår premien till omkring 30 procent av lönen. Under åren har det tillkommit olika kompletterande lösningar, så kallad flexpension och delpension som innebär att en högre premie än 4,5 respektive 30 procent av lönen sätts av till tjänstepension.