Logotype for print

Avtalspension SAF-LO

Avtalspension SAF-LO har förhandlats fram mellan arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv och LO.

Avtalstillhörighet

Avtalspension SAF-LO gäller för privatanställda arbetare och är helt premiebestämd.

Premieinbetalning

Premien beräknas på månadslönen och uppgår till 4,5 procent upp till 7,5 IBB och 30 procent på lönedelar över 7,5 IBB.

Deltidspension eller motsvarande

Arbetsgivaren betalar in en premie för så kallad deltidspension eller motsvarande exempelvis extra pensionsavsättning, deltidspension eller livsarbetstidsförkortning. Storleken på premien skiljer sig åt mellan olika avtal. Om inget val görs placeras premien i förvalsalternativet.

Kapitalplacering

Den anställde väljer själv hur premien ska förvaltas. Hen kan välja att placera premien i en traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Om den anställde inte gör något val av försäkringsgivare placeras premierna i en traditionell försäkring med garanti hos AMF.

Intjänandeålder

Avtalspension SAF-LO tjänas in från och med 22 års ålder till 65 års ålder.

Ålder för automatisk utbetalning, tidigaste uttagsålder och kortaste utbetalningstid

Avtalspension SAF-LO betalas ut livsvarigt från 65 år men kan betalas ut under en begränsad tid om den anställde så önskar. Dock tidigast från 55 års ålder och under som minst 5 år.

Återbetalningsskydd

Inom Avtalspension gäller att återbetalningsskydd inte är förvalt. Den försäkrade måste själv välja det.

Med återbetalningsskydd får förmånstagarna (familjen) en efterlevandepension som betalas ut varje månad under fem år. Återbetalningsskyddet kostar ingenting, men den egna pensionen blir lägre då man går miste om extrainsättningar i form av arvsvinster.

Utan återbetalningsskydd gäller att pensionsinbetalningarna tillfaller andra pensionssparare i form av arvsvinster. Förmånstagare får inte ta del av det sparade pensionskapitalet.

Förmånstagare är i första hand make/maka, partner, sambo och i andra hand barn.

Valcentral

Fora är valcentral och administratör av Avtalspension SAF-LO och det är hos Fora som arbetare gör val för sin tjänstepension.

Arbetsgivare betalar in premien till tjänstepension inom Avtalspension SAF-LO 6 gånger per år i efterhand.

Förvaltare

AMF är förvalsbolag för SAF-LO för det fall inget val om placering görs.

Övriga riskmoment inom Avtalspension SAF-LO

Premien som arbetsgivare betalar för Avtalspension SAF-LO innehåller flera riskmoment vid sidan av ålderspension, nämligen sjukpension/sjukersättning och premiebefrielseförsäkring. Premien för ålderspension är oftast den största kostnaden.