Logotype for print

Kollektivavtalad tjänstepension

Det finns olika kollektivavtalade pensionsplaner. De fyra största planerna omfattar omkring 6,7 miljoner försäkrade.

Kollektivavtal förhandlas fram mellan en arbetsgivarorganisation/arbetsgivare och en facklig organisation och de fungerar som ett komplement till den lagstiftning som reglerar arbetsmarknaden. Kollektivavtalen reglerar löner och allmänna anställningsvillkor som semester, föräldraledighet med mera. Det finns även kollektivavtal som reglerar tjänstepension och försäkringar vid sjukdom, arbetsskada och föräldraledighet. Det finns även kollektivavtal som ger såväl ekonomiskt som personligt stöd till anställda som blir uppsagda till följd av arbetsbrist, så kallade omställningsavtal.

Kollektivavtalen sätter miniminivåer för vilka villkor som ska gälla på arbetsplatsen och de skiljer sig åt i innehåll och omfattning mellan olika branscher/yrkesområden, vilket följer av att förutsättningarna skiljer sig åt. Avtalen kan tillåta lokala eller individuella överenskommelser om bättre anställningsvillkor.

De fyra största pensionsplanerna är:

Inom ett och samma pensionsavtalsområde kan det finnas flera pensionsplaner, där det vanligen är arbetstagarens födelseår som avgör vilken pensionsplan man tillhör. Det beror på att pensionsavtal har omförhandlats och att nya villkor inte kan gälla för redan ingångna avtal.

Villkoren för ålderspension inom de fyra största avtalsområdena kan sammanfattas i två tabeller:

Förmånsbestämda pensionsavtal inom de tre största pensionsavtalen.pdf

Helt premiebestämda pensionsavtal inom de fyra största pensionsavtalen.pdf