Logotype for print

ITP för privatanställda tjänstemän

ITP har förhandlats fram mellan arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv och PTK för privata tjänstemän.

Avtalstillhörighet

ITP gäller för privatanställda tjänstemän och kan vara premiebestämd (ITP1) eller förmånsbestämd (ITP2).

ITP1 gäller för personer födda 1979 och senare och premier betalas in från och med 25 års ålder.

ITP2 gäller för personer födda tidigare än 1979 och tjänas in från och med 28 års ålder.

Premieinbetalning/Förmån

ITP1

Inom ITP1 beräknas premien baserat på månadslönen. Premien uppgår till 4,5 procent på lönedelar upp till 7,5 IBB och 30 procent på lönedelar mellan 7,5 och 30 IBB. Taket på 30 IBB per månad infördes från och med 2023. För lönedelar därutöver görs framöver inga premieinbetalningar.

ITP2

Inom ITP2 betalar arbetsgivaren in premier som ska täcka den utfästa förmånen. Den utfästa förmånen är 10 procent på pensionsmedförande lön upp till 7,5 IBB, 65 procent på pensionsmedförande lön mellan 7,5-20 IBB och 32,5 procent på lön mellan 20-30 IBB. Detta gäller givet en intjänandetid om 30 år, annars betalas tjänstepension enligt ITP2 ut i relation till hur länge den anställde har varit med i pensionsplanen.

Om det sker ett stort lönelyft efter 60 års ålder kan det bli aktuellt med så kallad lönekapning, det vill säga hur stor del av lönehöjningen som kan tillgodoräknas för framtida pension. Hur stor del av lönehöjningen som får tillgodoräknas styrs av inkomstbasbeloppets förändring och kan således variera från år till år.

Utöver den förmånsbestämda ålderspensionen har ITP2 en kompletterande premiebestämd ålderspension, kallad ITPK. Den anställde väljer själv förvaltare för sin försäkringspremie bland de bolag som är valbara på ITP-området.

ITP2 innehåller även möjligheter till alternativa pensionslösningar, den så kallade tiotaggarlösningen. Den som har en årsinkomst överstigande 10 IBB kan komma överens med arbetsgivaren om andra lösningar än den generella ITP2-planen, exempelvis en premiebestämd ålderspension.

Flexpension/Deltidspension

Flexpension eller deltidspension innebär att en viss procent av den pensionsmedförande lönen avsätts som en komplettering till den anställdes befintliga ITP 1- eller ITPK-försäkring.

Kapitalplacering

Inom ITP1 väljer den anställde själv förvaltningsform för ålderspensionen. Minst hälften av pensionsavgiften måste dock placeras i en traditionell pensionsförsäkring och resterande del kan placeras i fondförsäkring. För den som inte gör något val placeras premierna i en traditionell pensionsförsäkring hos Alecta.

För ITPK inom ITP2 väljer den anställde själv förvaltningsform. För den som inte gör något val placeras premierna i en traditionell pensionsförsäkring hos Alecta.

För den del av premie som placeras valfritt genomför valcentralen Collectum upphandlingar av förvaltare av tjänstepension ITP på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Hittills har upphandlingar genomförts 2007, 2010, 2013 och 2018. Nästa upphandling sker 2023.

Intjänandeålder

För ITP1 gäller att premier betalas in för anställda mellan 25 och 66 år. Det innebär att arbetsgivaren betalar in premier till denna ålder givet att den anställde fortsätter att arbeta efter 65 år.

För ITP2 gäller att tjänstepension tjänas in mellan 28 och 65 år. Efter 65 års ålder kan arbetsgivare och den anställde komma överens om att den anställde går över till ITP1.

Ålder för automatisk utbetalning, tidigaste uttagsålder och kortaste utbetalningstid

Ålderspension enligt ITP betalas som huvudregel ut livsvarigt från 65 års ålder. Den kan dock betalas ut helt eller delvis tidigast från och med 55 år och under en begränsad tid om minst fem år. ITPK betalas ut under 5 år som förval.

Återbetalningsskydd

Inom ITP1 och ITP2 gäller att återbetalningsskydd inte är förvalt. Den försäkrade måste själv välja till det.

Med återbetalningsskydd får förmånstagarna (familjen) en efterlevandepension som betalas ut varje månad under fem år. Återbetalningsskyddet kostar ingenting, men den egna pensionen blir lägre då man går miste om extrainsättningar i form av arvsvinster.

Utan återbetalningsskydd gäller att pensionsinbetalningarna tillfaller andra pensionssparare i form av arvsvinster. Förmånstagare får inte ta del av det sparade pensionskapitalet.

Förmånstagare är i första hand make/maka, partner, sambo och i andra hand barn.

Valcentral

Collectum är valcentral och administratör av ITP och det är hos Collectum som tjänstemän gör val för sin tjänstepension. På uppdrag av arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv och PTK genomför Collectum regelbundna upphandlingar av sparformer. Collectum skickar varje år ut det ”röda kuvertet” med en prognos om den framtida tjänstepensionen.

Arbetsgivare betalar in premien till tjänstepension inom ITP1 och ITP2 varje månad i efterskott. Premie för exempelvis april betalas in senast den 15 maj.

Förvaltare traditionell livförsäkring

Alecta förvaltar all ITP2 (den förmånsbestämda pensionen) och är förvalsbolag för ITP1 och ITPK (den premiebestämda pensionen).

Övriga riskmoment inom tjänstepensionsavtalen

Premien som arbetsgivare betalar för ITP1 och ITP2 innehåller flera riskmoment vid sidan av ålderspension, nämligen sjukpension/sjukersättning och premiebefrielseförsäkring. Premien för ålderspension är oftast den största kostnaden.

Premien för ITP2 innehåller därutöver en så kallad familjepension och en utjämningspremie.

Utjämningspremien följer av att det finns en övre gräns för hur mycket ålderspensionen får kosta. Över den gränsen skjuts det till pengar från en särskild utjämningsfond som alla arbetsgivare med ITP2 bidrar till. För 2022 gällde till exempel att premien som högst kunde bli 6,8 procent av lönen upp till 7,5 IBB och 53,7 procent däröver upp till 30 IBB. Det är Alecta som beräknar premien och valcentralen Collectum skickar fakturan.

Inom både ITP1 och ITP2 höjs åldern för sjukförsäkringen till 66 år 2023. Det innebär att det betalas ut månatlig ersättning vid inkomstbortfall i ytterligare ett år.

Kollektiv slutbetalning

Vid fyllda 62 år är det inom ITP2 möjligt att månaden efter fyllda 62 år (62 år +1 månad) sluta i förtid med samma storlek på tjänstepensionskapitalet som om man hade arbetat till 65 år genom så kallad slutbetalning. Tid fram till 65 år räknas som intjänad och tjänstepensionen kan bli lika stor som om individen hade gått i pension vid 65 års ålder.

Kollektiv slutbetalning innebär att försäkringen betalas via kollektiva fonder fram till 65 år. För att pensionen ska slutbetalas med kollektiva medel får arbetstiden uppgå till som mest åtta timmar i veckan. Om arbetstagaren försörjer sig på tjänstepension från 62 års äldre så blir den utbetalda pensionen lägre varje månad i och med att pensionen fördelas på fler år.