Logotype for print

Arbetsgivarens olika sätt att trygga tjänstepensionen

Det finns inga formkrav för en tjänstepensionsutfästelse, men om arbetsgivaren vill göra avdrag för den, på motsvarande sätt som för lön, måste pensionsavsättningen tryggas på ett visst sätt enligt inkomstskattelagen.

Om arbetsgivaren vill göra avdrag för pensionsavsättningar som en kostnad måste vissa krav enligt inkomstskattelagen (28 kap.) vara uppfyllda. Pensionsavsättningen måste då tryggas på något av följande sätt genom att arbetsgivaren:

  • betalar en premie till pensionsförsäkring, eller
  • gör en avsättning i balansräkning i kombination med kreditförsäkring eller med kommunal eller statlig borgen eller liknande garanti, eller
  • gör en överföring till pensionsstiftelse, eller
  • gör en överföring till ett utländskt tjänstepensionsinstitut som kan likställas med pensionsstiftelse.

Avdragsbegränsningar för arbetsgivaren

Avdraget är begränsat till att det inte för någon arbetstagare får överstiga 35 procent av lönen och inte heller 10 prisbasbelopp. Arbetsgivare kan göra större avsättningar än så men då får inte avsättningen dras av som en kostnad.

Uttag av tjänstepension

Det finns skatterättsliga begränsningar vad gäller utbetalning av ålderspension. Den får inte betalas ut innan den försäkrade fyller 55 år och inte under kortare tid än fem år. Ålderspensionen ska under de första fem åren betalas ut med samma belopp vid varje utbetalningstillfälle eller med stigande belopp. Det finns undantag från denna regel i samband med avgångsersättning eller om pensionsavsättningarna är otillräckligt tryggade, den s.k. kompletteringsregeln. Se vidare 28 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Mer om avsättning i balansräkning

Vid avsättning i balansräkning behålls pensionsmedlen i företaget och pensionskapitalet fungerar som en långfristig finansieringskälla inom företaget fram till dess att det är dags att betala ut pensioner. Pensionsutfästelserna skuldförs i takt med att de tjänas in och det avsatta beloppet ska överensstämma med nuvärdet av pensionsutfästelserna. Vid avsättning i balansräkning ska en kreditförsäkring av skulden tecknas hos PRI Pensionsgaranti för att avsättningen ska vara avdragsgill som en kostnad för arbetsgivaren. Det är en trygghet för arbetstagarna för det fall företaget skulle komma på obestånd och pensionsåtagandena inte kan infrias.

Mer om överföring till pensionsstiftelse

En pensionsstiftelse är en stiftelse som har inrättats av arbetsgivaren med det enda syftet att trygga pensionerna och stiftelsen får inte har något annat ändamål. Arbetsgivaren gör överföringar till stiftelsen och är skyldig att infria pensionsutfästelsen.

Andra sätt att säkerställa pensionsutfästelser

Pensionsutfästelser kan även säkerställas på annat sätt exempelvis genom någon form av pantförskrivning från arbetsgivarens sida, såsom företagsinteckningar eller kapitalförsäkringar. Kostnader för ett sådant säkerställande ger dock ingen avdragsrätt för arbetsgivaren.