Logotype for print

Aktuella inkomst- och prisbasbelopp

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet (IBB) avgör hur hög inkomst som försäkras i det allmänna pensionssystemet. IBB styr även storleken på avsättningar till tjänstepension.

I tabellen nedan redovisas de inkomstbasbelopp som är aktuella inom det allmänna pensionssystemet och inom de fyra största tjänstepensionsavtalen för de fem senaste åren.

Inkomstbasbelopp 2019‑2023, kronor

 

2019

2020

2021

2022

2023

1 IBB

64 400

66 800

68 200

71 000

74 300

7,5 IBB

483 000

501 000

511 500

532 500

557 250

8,07 IBB

519 708

539 076

550 374

572 970

599 601

10 IBB

644 000

668 000

682 000

710 000

743 000

20 IBB

1 288 000

1 336 000

1 364 000

1 420 000

1 486 000

30 IBB

1 932 000

2 004 000

2 046 000

2 130 000

2 229 000

7,5 IBB anger den högsta pensionsgrundande inkomsten. Vid 7,5 IBB går även gränsen inom tjänstepensionsavtalen för hur stor avsättning som görs till tjänstepension. Inom de flesta premiebestämda (avgiftsbestämda) avtal gäller att avsättningen upp till 7,5 IBB är 4,5 procent. Över 7,5 IBB upp till 30 IBB är avsättningen till de premiebestämda (avgiftsbestämda) avtalen vanligen 30 procent.

8,07 IBB anger intjänandetaket för allmän pension. För inkomster däröver tjänas inga ytterligare pensionsrätter in inom det allmänna pensionssystemet.

Den pensionsgrundande inkomsten är inkomsten minskad med allmän pensionsavgift som uppgår till 7 procent. Skälet till att den pensionsgrundande inkomsten är lägre än inkomsten är att det ges en skattereduktion för den allmänna pensionsavgiften på 7 procent.

Inkomstbasbeloppet speglar inkomstutvecklingen i samhället och fastställs varje år av regeringen i november för kommande år. Det är Pensionsmyndigheten som årligen beräknar inkomstindex och basbelopp och rapporterar till regeringen. Vid beräkning av inkomstbasbeloppet används Konjunkturinstitutets prognos för inkomstutvecklingen kommande år.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet (PBB) används bland annat inkom skattesystemet och inom socialförsäkringen. PBB avgör till exempel hur stora avsättningar till tjänstepension som är avdragsgilla för arbetsgivaren och storleken på garantipensionen.

Det förekommer så kallade frivilliga, ej kollektivavtalade, tjänstepensionsavtal där premierna är kopplade till prisbasbeloppet, men de är förhållandevis ovanliga.

Prisbasbelopp 2019‑2023, kronor

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

1 PBB

46 500

47 300

47 600

48 300

52 500

7,5 PBB

348 750

354 750

357 000

362 250

393 750

10 PBB

465 000

473 000

476 000

483 000

525 000

20 PBB

930 000

946 000

952 000

966 000

1 050 000

30 PBB

1 395 000

1 419 000

1 428 000

1 449 000

1 575 000

Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i samhället och fastställs varje år av regeringen i september för kommande år. Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som beräknar prisbasbeloppet med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex.