Logotype for print

Olika behov av privat pensionssparande, tre exempel

Pensionsutfallet kan variera stort beroende på vilka val man har gjort genom livet. Det är samtidigt tydligt att alla oavsett pensionsnivå kan ha ett behov av ett privat pensionssparande.

Detta illustreras närmare i våra tre exempel nedan. Personerna omfattas alla av kollektivavtal och tillgodoräknar sig inbetalningar till det allmänna pensionssystemet för barnår och inbetalningar motsvarande heltid görs till tjänstepensionen under första året vid föräldraledighet.

1. Undersköterskorna Osvaldo och Berit

Osvaldo och Berit börjar arbeta som undersköterskor när de är 21 år. De omfattas
av tjänstepensionsplanen för kommun- och landstingsanställda, AKAP-KL. Osvaldo
arbetar heltid hela livet. Berit arbetar deltid i olika omfattning under sitt yrkes-liv,
varav 85 procent de sista 30 åren.

Osvaldos slutlön är 25 320 kronor. Hans totala pension inklusive allmän pension
och tjänstepension är 19 700 kronor. Berits slutlön vid deltidsarbete uppgår till
21 520 kronor. Hennes totala pension är 15 450 kronor.

Osvaldos pension uppgår till 78 procent av hans slutlön. Berits pension blir 72
procent av slutlönen. I kronor räknat är det så pass lite att hon är berättigad till
garantipension på 1 020 kronor varje månad. Tjänstepensionen utgör omkring 25
procent för både Osvaldo och Berit.

Illustrationerna baseras på beräkningar i Deltidsfällan - Hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner (2015), Alecta.

2. Löneadministratörerna Sofia och Victoria

Sofia och Victoria börjar arbeta som löneadministratörer vid 25 års ålder. De
omfattas av tjänstepensionsplanen för privatanställda tjänstemän, ITP1. Sofia
arbetar heltid hela livet. Victoria börjar arbeta heltid, har ett år med föräldraledighet
och jobbar sedan deltid i olika omfattning under 5 år. De sista 31 åren
arbetar hon heltid.

Victoria har en något sämre löneutveckling än Sofia under deltidsåren men i övrigt
samma löneutveckling. Sofias slutlön är 32 740 kronor och hennes totala pension
inklusive allmän pension och tjänstepension är 23 040 kronor. Victorias slutlön
uppgår till 29 770 kronor och hennes totala pension till 20 550 kronor.

Sofias pension uppgår till 70 procent av hennes slutlön. Victorias pension blir något
lägre, 69 procent av slutlönen. Tjänstepensionen utgör omkring 25 procent för både
Sofia och Victoria.

Trots att Victoria har arbetat deltid under delar av yrkeslivet blir hennes pension
som andel av slutlönen nästan lika hög som för Sofia. En viktig skillnad är att
Victorias slutlön är lägre till följd av en sämre löneutveckling. Räknat i kronor finns
det därför en skillnad mellan Sofias och Victorias pension.

3. Civilingenjörerna Ingrid och Yamina

Ingrid och Yamina börjar arbeta som civilingenjörer när de är 25 år. De omfattas av
tjänstepensionsplanen för privatanställda tjänstemän, ITP1. Ingrid arbetar heltid
hela livet. Yamina börjar arbeta heltid, har ett år med föräldraledighet och jobbar
därefter deltid på 75 procent i 11 år. De sista 17 åren arbetar hon heltid.
Ingrids slutlön är 54 320 kronor och hennes totala pension inklusive allmän pension
och tjänstepension är 33 620 kronor. Yaminas slutlön uppgår till 43 030 kronor och
hennes totala pension till 26 160 kronor.

Både Ingrid och Yamina får en pension på drygt 60 procent av slutlönen. Det är
betydligt lägre jämfört med de två tidigare exemplen. Tjänstepensionen utgör
omkring 46 procent för Ingrid och 34 procent för Yamina.

 

Skälet till att Ingrid, som i någon mening har gjort ”allt rätt”, får en så pass låg pension i förhållande till slutlönen är att hon under sitt yrkesliv har gjort några karriärsprång mot slutet av yrkeslivet, vilket har gett henne en högre lön. Hon har därför inte haft möjlighet att dra nytta av ränta-på-ränta-effekter för sina premiebestämda tjänstepensionsinbetalningar. Det innebär att hon inte hinner tjäna ihop en tillräckligt hög pension för att den ska nå upp till 70 procent av slutlönen.