Logotype for print

Naturorsakade försäkringsskador i Sverige 2015–2022

Denna rapport avser perioden 2015–2022 och redovisar antal naturorsakade försäkringsskador och de ersättningar som har betalats ut till hushåll och företag för dessa skador, fördelat på försäkringsgren, typ av naturskada och kommun.

Under denna period uppstod naturorsakade skador främst på grund av storm (56 000 skador) och vatten/översvämningar (50 000 skador). Resterande skador är skador som orsakats av övriga väder- och naturrelaterade händelser så som ras, skred, erosion, hagel och snötryck men kan också vara skador där typ av naturskada ej fastställts. Summerat över hela perioden 2015–2022, så har det inträffat 134 000 naturorsakade skador i Sverige och det totala skadebeloppet som betalades ut uppgick till drygt 8,1 miljarder kronor.