Logotype for print

Undersökning om flyttrekommendationens efterlevnad

Svensk Försäkring tog redan 2016 tillsammans med medlemsföretagen fram en bransch-rekommendation om information i samband med flytt av pensionsförsäkringar (flyttrekommendationen). Ett viktigt syfte med flyttrekommendationen är att stärka konsumentskyddet vid flytt genom enkel, tydlig och jämförbar information. Flyttrekommendationen utgör numera god försäkringsstandard för försäkringsföretag.

Rekommendationen innebär att information inför en eventuell flytt ska lämnas i form av faktablad med standardiserad information (”flyttblad”). Flyttblad ska som utgångspunkt lämnas både för den försäkring som försäkringstagaren överväger att flytta från och för den försäkring som han eller hon överväger att flytta till, vilket underlättar jämförelse. I rekommendationen finns tidsfrister för när flyttbladen ska lämnas. Avgivande bolag ska till exempel lämna flyttblad så snart som möjligt och senast inom en 14-dagarsfrist. I rekommendationen finns också en tidsfrist för när en flytt senast ska genomföras (60 dagar).

All Svensk Försäkrings självreglering är frivillig för medlemsföretagen att följa. Inte minst mot bakgrund av att flyttrekommendationen har sin bakgrund i ett regeringsuppdrag till Finansinspektionen att verka för en branschöverenskommelse om information inför flytt är det emellertid av stor vikt att rekommendationen efterlevs. Svensk Försäkring vårdar därför rekommendationen genom att vid behov uppdatera den och värnar om att den efterlevs. Som ett led i det arbetet har vi genomfört en undersökning av efterlevnaden. Medlemsföretag i Svensk Försäkring har lämnat uppgifter för ett urval av de flyttar som omfattas av flyttrekommendationen och som genomförts under en period om tre månader under hösten 2022. Avsikten med undersökningen var bland annat att uppskatta i vilken utsträckning medlemsföretagen lämnar flyttblad, hur lång tid det tar att lämna flyttblad samt hur lång tid det tar att genomföra en flytt. Det är första gången som Svensk Försäkring genomför denna undersökning.