Logotype for print

Distributionskanaler vid försäljning av livförsäkringar

Publicerad: 2024-04-24 Nästa publiceringsdatum: 2025-04-23

Livförsäkringar säljs i dag främst via företagsportaler, såsom valcentraler, och mellanhänder, såsom försäkringsförmedlare.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Under 2023 förmedlades över 60 procent av nyteckningspremierna för pensions- och livförsäkringar via försäkringsförmedlare eller valcentral. En valcentral administrerar kollektivavtalad tjänstepension och fungerar som en länk mellan anställda, arbetsgivare och försäkringsföretag. Valcentralerna förmedlade totalt 37 procent av nyteckningspremierna under 2023. Nyteckningspremierna till valcentralerna är i stort sett uteslutande årliga premier.

Försäkringsförmedlare bistår kunder med rådgivning och hantering av sparande i försäkringar. De stod för 26 procent av nyteckningspremierna. Nyteckningspremier som förmedlats genom försäkringsförmedlare utgörs både av årliga premier och engångspremier. De pensions- och livförsäkringar som distribueras genom försäkringsförmedlare är framför allt så kallade anknutna försäkringsförmedlare, som har ingått avtal med ett eller flera försäkringsföretag om att distribuera deras försäkringsprodukter.

En femtedel av nyteckningspremierna för pensions- och livförsäkringar avser avtal som slutits via bank eller finansiella institutioner. Nyteckningspremier som förmedlats av banker och finansiella institutioner utgörs både av engångspremier och årliga premier. Av engångspremierna utgör banker och finansiella institutioner den största delen.  

Vidare avsåg 12 procent av nyteckningspremierna direktförsäljning, det vill säga avtal som slutits mellan försäkringsgivaren och kunden, utan några mellanhänder. Dessa premier utgörs både av engångspremier och årlig premie.

image001.png

Fördelningen av premieinbetalningar mellan olika distributionskanaler vid nyteckning av pensions- och livförsäkringar varierar något över tid vilket delvis kan bero på den relativa utvecklingen av olika segment (tjänstepensionsförsäkring, privat kapitalförsäkring respektive privat pensionsförsäkring).

Andelen premier som förmedlas via valcentraler fortsatte att öka 2023. Jämfört med 2022 är det en ökning med 8 procentenheter men andelen nyteckningspremier som förmedlas via valcentral är fortfarande lägre än vad den var 2018 då andelen var som högst (43 procent). För övriga distributionskanaler minskar andelen förmedlade nyteckningspremier 2023 jämfört med året innan.

Anm.: Företagens rapportering av distributionskanaler har justerats något vilket kan innebära att data fram till och med 2019 inte är fullt ut jämförbara med data för 2020 och senare.

 

Statistikens innehåll

Svensk Försäkring samlar sedan 2010 in uppgifter över distributionskanaler vid nytecknande av pensions- och livförsäkringar. Statistiken redovisas fördelat på årliga premier, som avser återkommande årsvisa inbetalningar, respektive engångspremier, som avser inbetalningar som endast sker en gång.   

Den procentuella fördelningen för de olika kanalerna anges i procent av APE (Annualised Premium Equivalent), där engångspremier divideras med 10 för att vara mer jämförbara med årliga premier som även har ett framtida intjänande kopplat till rådande nyteckning.

Statistikdatabasen

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se