Logotype for print

Distributionskanaler vid försäljning av livförsäkringar

Publicerad: 2023-04-26 Nästa publiceringsdatum: 2024-04-24

Livförsäkringar säljs i dag främst via företagsportaler, såsom valcentraler, och mellanhänder, såsom försäkringsförmedlare.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Under 2022 förmedlades över hälften av nyteckningspremierna för pensions- och livförsäkringar via försäkringsförmedlare eller valcentral. Respektive försäljningskanal stod för 29 procent av de nyteckningspremier som betalades in under året. En valcentral administrerar kollektivavtalad tjänstepension och fungerar som en länk mellan anställda, arbetsgivare och försäkringsföretag. De pensions- och livförsäkringar som distribueras genom försäkringsförmedlare är framför allt anknutna försäkringsförmedlare där ersättning utgår från försäkringsföretaget till försäkringsförmedlaren.

Drygt en femtedel av nyteckningspremierna för pensions- och livförsäkringar avser avtal som slutits via bank eller finansiella institutioner. Vidare var det 14 procent av nyteckningspremierna som avsåg direktförsäljning, det vill säga avtal som slutits mellan försäkringsgivaren och kunden, utan några mellanhänder.

bild_distr_2023.png

Fördelningen av premieinbetalningar mellan olika distributionskanaler vid nyteckning av pensions- och livförsäkringar varierar något över tid vilket kan bero på den relativa utvecklingen av olika segment (tjänstepensionsförsäkring, privat kapitalförsäkring respektive privat pensionsförsäkring).

Andelen premier som förmedlas via valcentraler ökade 2022 jämfört med 2021 men har dessförinnan, mellan 2018 och 2021 sjunkit. År 2018 förmedlades 43 procent av nyteckningspremierna för pensions- och livförsäkringar via valcentraler. Distributionskanaler som i stället har ökat under de senaste åren är försäkringsförmedlare och banker och finansiella institutioner. Direktförsäljning minskade från att utgöra 22 procent av nyteckningspremierna 2021 till 14 procent 2022.

Anm.: Företagens rapportering av distributionskanaler har justerats något vilket kan innebära att data fram till och med 2019 inte är fullt ut jämförbara med data för 2020 och senare.

 

Statistikens innehåll

Svensk Försäkring samlar sedan 2010 in uppgifter över distributionskanaler vid nytecknande av pensions- och livförsäkringar. Statistiken redovisas fördelat på årliga premier, som avser återkommande årsvisa inbetalningar, respektive engångspremier, som avser inbetalningar som endast sker en gång.   

Den procentuella fördelningen för de olika kanalerna anges i procent av APE (Annualised Premium Equivalent), där engångspremier divideras med 10 för att vara mer jämförbara med årliga premier som även har ett framtida intjänande kopplat till rådande nyteckning.

Statistikdatabasen

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se