Logotype for print

Tjänstepensionsförsäkring

Publicerad: 2023-03-09 Nästa publiceringsdatum: 2024-02-14

En tjänstepensionsförsäkring är en pensionsförsäkring som har samband med tjänst där den försäkrades arbetsgivare har åtagit sig att betala samtliga premier för försäkringen. Den anställda är försäkrad och förmånstagare av försäkringen medan arbetsgivaren vanligen är den som har tecknat försäkringen och är försäkringstagare.

Den totala pensionen består av flera olika delar och kommer från olika håll. Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och arbetsgivare ansvarar för tjänstepensionen. Därutöver kan man även ha ett eget sparande till pension.

I den statistik om tjänstepensionsförsäkring som Svensk Försäkring presenterar finns data per kvartal om inbetalade premier för befintliga försäkringar, nyteckningspremier, utbetalningar, flyttat försäkringskapital, marknadsandelar med mera.

Det finns tre olika förvaltningsformer för tjänstepensionskapitalet:

Traditionell försäkring. Försäkringsgivaren förvaltar de inbetalda premierna som kan placeras i aktier, obligationer, fastigheter med mera. Försäkringstagaren är garanterad ett visst belopp som innebär en lägsta avkastning på inbetalda premier. Därutöver kan försäkringsgivaren betala ut ytterligare belopp i form av återbäring.

Med fondförsäkring avses en livförsäkring vars premier enbart får placeras i fondandelar. Försäkringstagaren anvisar själv hur premier och avkastning placeras i en eller flera fonder. Fondandelarna ägs av försäkringsföretaget för försäkringstagarens räkning.

Med depåförsäkring avses en livförsäkring vars premier placeras i värdepapper eller i fondandelar. Försäkringstagaren kan själv välja vilka värdepapper eller fondandelar som premierna placeras i. Dessa placeras i en depå. Om premierna enbart placeras i fondandelar anses en sådan försäkring vara en fondförsäkring.

Inom de flesta tjänstepensionsavtal kan individen själv välja förvaltningsform för hela eller delar av kapitalet. Inom vissa tjänstepensionsavtal ställs krav på att en viss andel, exempelvis 50 procent, ska placeras i en traditionell livförsäkring.

Om underlaget till data

Data grundar sig på data från Finansinspektionens tillsynsrapportering för svenska företag och Svensk Försäkring samlar in motsvarande uppgifter för vissa utländska företag som har filial eller agentur i Sverige i syfte att kunna beskriva försäkringsmarknaden i Sverige.