Logotype for print

Klimathandlingsplanen – bra initiativ men konkreta åtgärder saknas

2024-01-11

Svensk Försäkring välkomnar att regeringens klimathandlingsplan innehåller analyser över hur privat kapital kan bidra till samhällets klimatomställning men efterlyser skärpt styrning, även för utsläppsminskningar i närtid.

Regeringens klimathandlingsplan presenterades strax före jul 2023. Svensk Försäkring välkomnar regeringens målsättning att verka för att integrera hållbarhetsaspekter i EU:s kapitalmarknadsunion. I detta arbete är det viktigt med en tydligare definition av omställningsinvesteringar för att underlätta kapitalförsörjningen till klimatomställningen av hela näringslivet.

Gerda Kinell, ekonom

Svensk Försäkring delar regeringens bedömning att det bör analyseras hur staten kan använda riskkapital på ett effektivare sätt för att driva på den gröna omställningen och få största möjliga utväxling av privat kapital för omställningen. De svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen är stora kapitalägare som investerare i både den svenska och globala ekonomin. Placeringstillgångar uppgår till drygt 6 000 miljarder kronor.

- Som stora kapitalägare och investerare har försäkringsföretagen ett ansvar – men även möjlighet – att bidra till en mer ansvarfull och hållbar utveckling av samhället, säger Gerda Kinell, ekonom på Svensk Försäkring. 

För att accelerera kapitalförsörjningen till samhällets klimatomställning behöver finansmarknaden långsiktiga och stabila spelregler. För att mobilisera mer kapital från finansmarknaden till hållbara investeringar som stödjer en grön omställning måste bindande åtaganden från staten ligga till grund för finansieringsbeslut och riskbedömning. På detta sätt kan politisk styrning skapa efterfrågan och stöd till klimatomställningen genom att reducera investeringsrisken. Svensk Försäkring ser därför positivt på förslaget om att utveckla de statliga kreditgarantierna för att minska de finansiella riskerna och främja privata hållbara investeringar.

Fler konkreta åtgärder från regeringen behövs dock för att säkerställa tydligt sänkta utsläpp av växthusgaser i närtid. Det som nu föreslås om att tillsätta en utredning för att analysera vilka styrmedel som kan utformas för att nå Sveriges åtaganden i EU, och att eventuellt nya styrmedel införs först 2027, skapar stora osäkerheter kring hur utsläppsminskningar ska komma till stånd. Dessutom kommer ett mellanliggande riksdagsval att äga rum innan dess. För att finansmarknadens aktörer, där försäkrings- och tjänstepensionsföretagen ingår, ska ges incitament att finansiera samhällsekonomiskt lönsamma investeringar behövs skärpt styrning genom tydliga styrmedel och riktlinjer i närtid.

Försäkringsbranschen ser effekterna av ett bristande klimatarbete i form av klimatrelaterade skador. För att vi ska kunna fortsätta erbjuda försäkringar är det angeläget med konkreta åtgärder från regeringen för att snarast minska utsläppen, och därtill en högre takt i klimatanpassningsarbetet. Vi finner inte att detta tydligt framgår av regeringens klimathandlingsplan.