Logotype for print

Ovädret Hans beräknas kosta omkring en miljard kronor

2023-10-10

Ovädret Hans har orsakat skador för flera hundra miljoner kronor. Hittills har försäkringsföretagen fått in närmare 8 400 skadeanmälningar, motsvarande ett preliminärt skadebelopp på 300 miljoner kronor. I takt med att försäkringsföretagen får mer kännedom om omfattningen på skadorna förväntas beloppen öka kraftigt, sannolikt till omkring det tredubbla.

I augusti drog ovädret Hans in över flera delar av Sverige och orsakade stor förödelse. De fem största försäkringsföretagen har hittills fått in närmare 8 400 skadeanmälningar avseende försäkrad egendom. Ovädret har framför allt orsakat översvämningsskador (60 procent av de anmälda skadorna), men också skador orsakade av storm. 87 procent av de anmälda skadorna rör konsumentförsäkringar såsom hem-, villa- och fritidsförsäkringar. Det är således främst konsumenter som drabbats.   

Försäkrings­företagen har preliminärt uppskattat kostnaderna till omkring 300 miljoner kronor. Kostnaderna förväntas öka allteftersom företagen får mer information om omfattningen av varje skada.

Staffan Moberg, jurist

- När så här omfattande oväder drar in över Sverige resulterar det nästan alltid i stora skadebelopp. Vi vet av tidigare oväder att slutnotan många gånger blir avsevärt större än den preliminära bedömningen. Att ovädret Hans därför kommer sluta på uppskattningsvis en miljard kronor vågar vi nog säga redan nu, säger Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring.    

Senast som en enskild väderrelaterad händelse ledde till höga skadekostnader var efter de skyfall som ägde rum i Gävle under augusti 2021. Då betalade försäkringsföretagen ut 1,6 miljarder kronor i försäkringsersättningar för de skador som uppstått. När Svensk Försäkring samlade in uppgifter om preliminära skadekostnader i ett tidigt skede uppskattades skadekostnaderna till knappt 500 miljoner kronor. Antalet skadeanmälningar som hade kommit in till försäkringsföretagen ett par veckor efter skyfallen i Gävle var då runt 7 000, det vill säga något färre än antalet anmälningar som hittills kommit in efter ovädret Hans.

 

Försäkringssnack · Ovädret Hans - fler än 5000 översvämningsskador
Faktaruta

Ovädret Hans
Undersökningen baseras på information inhämtad från de fem största skadeförsäkringsföretagen, som tillsammans står för ca 85 procent av den totala skadeförsäkringsmarknaden. Skadorna avser naturorsakade försäkringsskador med skadedatum under vecka 32.

Anmälda skador
Antalet anmälda skador som inkommit till försäkringsföretagen, relaterade till ovädret Hans. Alla skador är ännu inte färdigutredda vilket innebär att även så kallade nollskador inkluderas (skador som av olika anledningar inte leder till någon försäkringsersättning, exempelvis på grund av att självrisken överstiger skadebeloppet).

Uppskattat skadebelopp
Avser utbetalda försäkringsersättningar samt skadebelopp som initialt uppskattats av skadereglerare, innan skadorna utretts. Beloppen exkluderar reserver för skador som ännu inte anmälts samt skador av större omfattning än vad som rapporterats.