Logotype for print

Vad är viktigt att tänka på när du tecknar försäkring?

Svensk Försäkrings chefsjurist Johan Lundström förklarar vad som är viktigt att tänka på för att undvika missförstånd när man tecknar en försäkring och när man begär ersättning från försäkringen.

Aftonbladet har under veckan publicerat ett antal artiklar om personer som är missnöjda med sitt försäkringsbolag. Försäkringar diskuterades också i Aftonbladets tv-sändning den 25 november där Johan Lundström medverkade.  Några av de frågor som kom upp handlar om möjligheten att teckna en försäkring och om hur försäkringsföretagen bedömer vilken ersättning som kunden har rätt till. Johan Lundström berättar mer om detta och vad som är viktigt att tänka på när man tecknar en privat försäkring.

Försäkringsvillkoren bestämmer försäkringens innehåll

Johan Lundström, chefsjurist

Varje försäkrings innehåll och omfattning bestäms av försäkringsvillkoren som gäller för just den försäkringen. Försäkringsvillkoren tas fram av försäkringsföretagen och blir bindande för kunden när han eller hon har köpt försäkringen. När kunden anmäler att en skada har inträffat, ska försäkringsföretaget snabbt börja skaderegleringen.

— Försäkringsföretaget ska ge kunden aktiv service och börja utreda skadan och vilken ersättning som kunden har rätt till. Ramarna för den utredningen sätts av försäkringsvillkoren, som be-stämmer vad försäkringen gäller för, dvs. vilka händelser som är försäkrade. Försäkrings-villkoren bestämmer också vad försäkringen inte gäller för.

I försäkringsvillkoren brukar också finnas säkerhetsföreskrifter, dvs. regler som talar om hur kunden måste agera för att förebygga och begränsa skador. Att försäkringsvillkoren ofta är utförliga och detaljerade beror på att de ska täcka många olika slags situationer och ha en lösning på alla dessa.

— Det besked om ersättning som kunden får efter att han eller hon anmält skadan bygger alltså på försäkringsvillkoren och vad de ger rätt till. Beskeden är inte, som ibland antyds i debatten, godtyckliga utan grundas på försäkringsvillkoren och bakomliggande försäkringstekniska riktlinjer.  

Om kunden inte är nöjd kan han eller hon begära omprövning hos försäkringsföretagets kundombudsman och också i vissa fall hos Allmänna reklamationsnämnden eller i sista hand domstol.

Rätten till försäkring grundas på individuella riskbedömningar

— Konsumenterna har rätt till försäkring. Försäkringsföretag får inte vägra någon att teckna en försäkring som företaget normalt erbjuder till allmänheten men de kan neka en person att teckna försäkring om det finns särskilda skäl. Företagen får därmed inte göra godtyckliga bedömningar utan måste alltid göra en individuell bedömning. Kundens hälsotillstånd kan vara ett skäl till att han eller hon inte får köpa en försäkring.

För att kunna göra en individuell bedömning måste företaget ha tillgång till uppgifter om den enskilde eller hans eller hennes egendom. Uppgifterna kan lämnas till exempel i en hälsodeklaration till försäkringsföretaget eller som svar på andra slags frågor om till exempel konsumentens hem eller bil. Om det är nödvändigt får försäkringsföretaget dessutom begära kundens samtycke till att ta in hälsouppgifter till exempel ur den enskildes patientjournal.

Skyldigheten att informera om försäkringens innehåll

— Många människor har svårt att själva bedöma sitt behov av olika slags försäkringar. Försäkringsföretagen är därför skyldiga att ge kunden information som underlättar hans eller hennes bedömning av sitt eget behov av försäkring och valet av försäkring. Det betyder att försäkringsföretaget på ett enkelt sätt ska berätta om vad försäkringsvillkoren innehåller.

Informationen ska särskilt handla om omfattningen av försäkringen, till exempel vilka händelser som täcks av försäkringen. Informationen ska också tydligt ange begränsningar i försäkringsskyddet, bland annat de viktigaste situationer som försäkringen inte gäller för.

— Det är viktigt att kunden tänker igenom sina försäkringsbehov och tar del av den information som försäkringsföretagen har om sina produkter. Jag rekommenderar också att kunderna ställer frågor om de upplever att villkoren är otydliga eller om de är osäkra på om en viss situation täcks av försäkringen. På så sätt kan man minska risken för missförstånd. Och om kunden är missnöjd med försäkringens omfattning kan han eller hon i stället vända sig till ett annat försäkringsföretag, med en konkurrerande försäkring.  

Svensk Försäkring har tagit fram en rekommendation om förköpsinformation till sina medlemsföretag om hur de ska göra för att ännu bättre uppfylla kraven på informationen som ska lämnas till konsumenten innan man köper en försäkring.

Konsumenternas försäkringsbyrå ger vägledning om försäkringar och har på sin webbplats jämförelser mellan olika slags försäkringar från olika försäkringsföretag.