Logotype for print

Fortsatt samma grupper som saknar hemförsäkring

2024-04-11

Ny statistik från SCB visar att närmare 97 procent av befolkningen i Sverige har en hemförsäkring. Dock finns det vissa grupper där en högre andel saknar hemförsäkring och därmed inte får det ekonomiska skydd som försäkringen innebär.

SCB genomför vart tredje år en undersökning om hur stor andel av befolkningen i Sverige som har hemförsäkring. Enligt ny statistik som SCB publicerade den 10 april hade närmare 97 procent av befolkningen en hemförsäkring 2023. Det är en marginellt högre andel än för tre år sedan, då SCB senast gjorde denna undersökning.

Jonas Söderberg, ekonom

- Det har befarats att den ekonomiska inbromsningen och de kraftigt stigande priserna på exempelvis livsmedel skulle göra att individer väljer bort hemförsäkring. Det är glädjande att vi inte kan se några tecken på detta, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

Samtidigt saknar mer än 3 procent av befolkningen, det vill säga upp emot 400 000 individer, en hemförsäkring. Dessa individer går miste om ett ekonomiskt skydd såväl hemma som på resa. Det gäller främst låginkomsttagare, utrikes födda, arbetslösa samt de som nyligen har kommit till Sverige. Det är samma grupper som också saknade hemförsäkring i högre utsträckning i undersökningen som utfördes 2020.

Uppskattad andel individer som har hemförsäkring, 2023

Anm.: Diagrammet bygger på en undersökning av levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen som är 16 år och äldre i Sverige, utförd av SCB 2023. Med nyanlända avses de som varit i Sverige nio år eller mindre. Källa: SCB.

Branschen arbetar för att fler ska ha hemförsäkring

Marie Hosinsky, ekonom

Svensk Försäkring har i samarbete med försäkringsbolagen startat projektet Varför hemförsäkring? – en kampanj som ska fånga in de målgrupper som i högre utsträckning saknar hemförsäkring.

- På grund av de stora ekonomiska konsekvenserna som drabbar oförsäkrade har försäkringsbranschen tagit initiativ till kampanjen. Målet är att fler ska ha ett grundläggande skydd i form av en hemförsäkring, säger Marie Hosinsky, projektledare och senior ekonom på Svensk Försäkring.

Projektet har tagit fram ett informationsmaterial och en kampanjsida med lättillgänglig information om hemförsäkring. Materialet innehåller också hänvisningar till Konsumenternas Försäkringsbyrå och försäkringsbolagen för fördjupad information om hemförsäkring. Materialet kan användas fritt av olika aktörer och går att ladda ned kostnadsfritt från Svensk Försäkrings hemsida.