Logotype for print

Antalet sjukvårdsförsäkringar fortsätter att öka

2019-04-15

Antalet sjukvårdsförsäkringar fortsatte att öka under 2018. Vid årsskiftet hade drygt 650 000 personer en sjukvårdsförsäkring, en ökning med 15 000 försäkringar. Det innebär att närmare 14 procent av de sysselsatta i åldern 16 64 år i dag har en sjukvårdsförsäkring.

Den största ökningen ser vi hos de arbetsgivarbetalda försäkringarna som ökade med 33 000 stycken under 2018 till närmare 400 000. Antalet gruppförsäkringar minskar till knappt 210 000 medan de försäkringar som tecknas individuellt ligger stabilt på omkring 60 000 försäkringar.

- Att efterfrågan är fortsatt stark visar att sjukvårds-försäkringen är uppskattad av både arbetsgivare och arbetstagare. Möjligen kommer vi att se en minskning om ett år när vi har siffrorna för 2019. Många arbetsgivare betalade in premien för helår före den 1 juli 2018 för att de anställda skulle undgå förmånsbeskattningen, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.

Den 1 juli 2018 trädde förslaget om förmånsbeskattning av hälso- och sjukvård, som betalas av arbetsgivaren, i kraft. Förslaget berör även sjukvårdsförsäkringar. Det innebär att en anställd som får premie för sjukvårdsförsäkring betald av arbetsgivaren förmånsbeskattas för den. Det är dock inte fastställt hur hög andel av premien som ska utgöra underlag för förmånsbeskattning. 

- Lagstiftningen ger tyvärr begränsad vägledning om vad som är att betrakta som förmån när det kommer till hälso- och sjukvård. Svensk Försäkring har därför fört diskussioner med Skatteverket om hur hög andel av premien som bör beskattas. Vi hoppas få ett svar på vår branschgemensamma framställan till Skatteverket innan sommaren, säger Eva Erlandsson.

Skälet till otydligheten är att delar av innehållet i en sjukvårdsförsäkring är att likställa med förebyggande arbete, företagshälsovård och rehabilitering som tillhandahålls av arbetsgivaren som ett led i det arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) är ansvarig för.

- Många arbetsgivare och anställda har haft svårt att förstå skälen till att sjukvårdsförsäkringen ska förmånsbeskattas hos den anställde. De ser försäkringen som en del i att fullgöra det arbetsmiljöansvar som arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen. Arbetsgivare inser till exempel alltmer behovet av att arbeta förebyggande mot bakgrund av att den psykiska ohälsan ökar, säger Eva Erlandsson. 

Hösten 2017 publicerade Svensk Försäkring en rapport om sjukvårdsförsäkring som visade vilka som omfattas av försäkringen och varför arbetsgivare väljer att teckna den för sina anställda. Rapporten visade att försäkringen är spridd över olika branscher och över hela Sverige. 

- Det kan förstås finnas olika skäl till att enskilda och arbetsgivare köper sjukvårdsförsäkring, men ett kan vara att sjukvårdsförsäkringen bidrar till ökad trygghet genom vetskapen att man snabbt får vård och kan återgå i arbete efter sjukdom. På så sätt minskar risken för inkomstbortfall för enskilda och risken för produktionsbortfall för arbetsgivare, säger Eva Erlandsson.