Logotype for print

Stabila svenska försäkringsföretag i en osäker omvärld

2017-12-04

Den 1 december publicerades Svensk Försäkrings Omvärldsrapport 2018. Rapporten innehåller bland annat en analys av den ekonomiska utvecklingen och konsekvenserna för försäkringsföretagen. Denna analys visar på att svenska försäkringsföretag är, trots de låga räntorna, stabila med överlag god avkastning på sina tillgångar och stark finansiell ställning. Att företagen är stabila är viktigt då omvärlden är osäker.

Det är mer optimistiskt om den ekonomiska tillväxten både i Sverige och globalt, vilket bland annat syns i stigande aktiepriser. Men de låga räntorna väntas bestå under de närmaste åren. Samtidigt finns det flera risker för den ekonomiska utvecklingen, framför allt politisk osäkerhet kopplat till bland annat Brexit.

Jonas Söderberg, ekonom

- De låga räntorna är en utmaning för försäkringsföretagen. Men trots de låga räntorna är de svenska försäkringsföretagen stabila och har kunnat bibehålla en hög avkastning på tillgångarna, enligt Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring och ansvarig för analysen av den ekonomiska utvecklingen.

I diagram 1 framgår det att de svenska försäkringsföretags tillgångar i större utsträckning utgörs av aktier än vad som är i fallet i övriga EU. Därmed har de kunnat ta del av den goda utvecklingen på aktiemarknaden, vilket till stor del förklarar den goda avkastningen även under senare år i diagram 2.

Diagram 1. Försäkringsföretagens genomsnittliga innehav i olika finansiella tillgångar som andel av totalt innehav, december 2016

Anm.: Avser de försäkringsföretag som rapporterar under Solvens II. Innehav kopplat till fondförsäkring är exkluderat. I aktier ingår även intressen i närliggande verksamheter. Källa: EIOPA

Diagram 2. Årlig genomsnittlig totalavkastning på tillgångar som förvaltas av svenska livförsäkringsföretag, 2003 - 2016 

Anm.: Den årliga genomsnittliga totalavkastningen är viktad med marknadsvärdet av de tillgångar som totalavkastningen är baserad på. Källa: Svensk Försäkring och Riksbanken.

Svenska försäkringsföretag ligger i topp i EU vad gäller solvenskvoterna i Solvens II i diagram 3. De kom också bra ut i det stresstest för europeiska livförsäkringsföretag som den europeiska tillsynsmyndigheten EIOPA publicerade i december 2016. Det finns heller inte några tydliga tecken på att de svenska livförsäkringsföretagen i någon högre utsträckning ökat risktagandet i sina placeringar till följd av de låga räntorna.

– Att de svenska försäkringsföretagen har bland de högsta solvenskvoterna i EU  och att de kom bra ut i EIOPAs stresstest visar på att företagen har en fortsatt stark finansiell ställning, säger Jonas Söderberg.

Diagram 3. Genomsnittliga MCR- och SCR-kvoter för europeiska försäkringsföretag, kvartal 4 2016

Anm.: De genomsnittliga kvoterna är ett viktat genomsnitt för respektive lands försäkringsföretag. Den röda streckade linjen avser det krav på 100 procent som finns i Solvens II gällande dessa kvoter. Källa: EIOPA.

Räntan förväntas gå upp framöver, vilket i stort är positivt för svenska försäkringsföretag. Bland annat kommer högre räntor leda till att solvensen förbättras. Men på kort sikt kan avkastningen på tillgångarna minska.

-      Högre räntor, liksom den osäkra omvärlden, kan bli utmaningar för svenska försäkringsföretag framöver. Företagens starka finansiella ställning visar dock på att de är väl rustade för att hantera dessa utmaningar, avslutar Jonas Söderberg.