Logotype for print

Välbesökt när omvärldsrapporten presenterades

2017-12-04

I fredags, den 1 december, arrangerade Svensk Försäkrings ett välbesökt seminarium där den årliga omvärldsrapporten presenterades. Fokus låg på den ekonomiska utvecklingen och aktuella regleringsfrågor.

Kommentarer på rapporten lämnades av chefsekonom Mattias Persson, Riksgälden och Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt, prodekanus Juridiska fakulteten Stockholms universitet. Från Svensk Försäkring gjordes presentationer av chefsjurist Johan Lundström, chefsekonom Anna Petterson Westerberg, och Jonas Söderberg, ekonom. Ett stort tack till alla som närvarade på seminariet!

I sin redogörelse om den ekonomiska utvecklingen betonade Jonas Söderberg den starka finansiella ställningen som svenska försäkringsföretag har i en europisk jämförelse. Mattias Persson lyfte fram de betydande riskerna som finns med att priserna på de finansiella marknaderna är snedvridna till följd av centralbankernas expansiva penningpolitik. Enligt Mattias Persson riskerar ett stor prisfall på dessa marknader få stor påverkan på försäkringsföretagen även om de inte har ökat sitt risktagande när räntorna har varit låga.

I fråga om regelverk uttryckte Johan Lundström bl.a. att statens hantering av i synnerhet EU-frågor karakteriseras av ett demokratiskt underskott. Med det avses att allt för få i det svenska samhället har möjlighet att konkret påverka hur EU-rätten utformas. Johan Lundström redovisade branschens förslag på hur regelprocesserna kan förbättras så att rättssäkerheten upprätthålls. Jessika van der Sluijs beskrev bl.a. rättssäkerhetsbegreppets traditionella innebörd. Hon framhöll apropå kostnadsaspekter på inskränkt dialog i regelprocesserna att ”även dåliga regler är kostsamma”. 

Utöver avsnitten om den ekonomiska utvecklingen och aktuell reglering så innehåller årets omvärldsrapport två teman som behandlar pensionssystemet respektive vardagsbrottslighet. Pensionssystemet kommer inom kort diskuteras mer utförligt på ett seminarium arrangerat av Svenska Försäkring. Vardagsbrottslighet kommer vi att återkomma med när Trygghetskommissionen redovisar sina slutsatser under 2018.    

Jonas Söderberg, ekonom, Svensk Försäkring

Mattias Pettersson, chefsekonom, Riksgälden

Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring

Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt, prodekanus Juridiska fakulteten Stockholms universitet

Anna Petterson Westerberg, chefsekonom, Svensk Försäkring