Logotype for print

Omvärldstrender 2018 - Trygga försäkringar i en föränderlig värld

2017-12-01

Svensk Försäkrings årliga omvärldsrapport med observationer och analyser av omvärlden finns nu att beställa och ladda ner digitalt. Årets rapport behandlar den ekonomiska utvecklingen, aktuella regleringsfrågor på försäkringsområdet, ett pensionssystem i ständig utveckling och vardagsbrottslighet.

När det gäller den ekonomiska utvecklingen konstateras att svenska försäkringsföretag är, trots de låga räntorna, stabila och har överlag god avkastning på placeringarna och stark finansiell ställning. Den goda avkastningen på tillgångarna har bland annat kunnat uppnås genom att i högre utsträckning än europiska försäkringsföretag placera i aktier och därmed ta del av den gynnsamma utvecklingen på aktiemarknaden. Svenska försäkringsföretag ligger i topp i EU vad gäller uppfyllandet av solvenskapitalkraven i Solvens II, vilket visar på att företagen har en stark finansiell ställning. Samtidigt finns en politisk osäkerhet både i Sverige och internationellt, till exempel Brexit, vilket kan få konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen. 

De svenska försäkringsföretagen är stabila med stark finansiell ställning trots de låga räntorna, säger chefsekonom Anna Petterson Westerberg

En huvudslutsats i rapporten när det gäller aktuell reglering är att processerna för hur nya regler arbetas fram och beslutas blir alltmer komplexa. Det gäller inte minst på EU-nivån där det finns en mängd olika slags normer, oftast med en hög detaljeringsgrad, och ett stort antal instanser som deltar i besluten av regleringarna. Den svenska beredningen av dessa regleringar präglas många gånger av bristande dialog med försäkrings­företagen och andra intressenter. Den svenska lagstiftaren hamnar ofta under tidspress för att genomföra reglerna i Sverige, med bristande kvalitet som följd. Reglering ska alltid vara tydlig, effektiv och förutsägbar. Därför måste konkreta åtgärder vidtas i de svenska reglerings­processerna för det inte ska bli allvarliga konsekvenser för rättssäkerheten. 

I årets rapport ligger fokus när det gäller regleringsfrågor främst på bristerna i själva regelprocesserna och vilka åtgärder som behövs för upprätthålla rättssäkerheten.

Årets rapport innehåller liksom tidigare år ett par teman. Det första handlar om hur de olika delarna inom det samlade pensionssystemet ‑ allmän pension, tjänstepension och det privata pensionssparandet – samspelar med varandra och förhåller sig till den utveckling som sker i vår omvärld. Frågan som diskuteras är om pensionssystemet blev som det var tänkt när riksdagen beslutade om detta för mer än 20 år sedan och vad som har skett sedan dess? I rapporten konstateras bland annat att förutsättningarna för långsiktigt sparande till pensionen gradvis har försämrats genom en slopad avdragsrätt för pensionssparande och återkommande skattehöjningar på sparande. Vikten av att alla parter – staten, arbetsmarknadens parter och försäkringsföretagen - verkar för att upprätthålla ett högt förtroende för pensionssystemets alla delar framhålls i rapporten.

Det andra temat i årets rapport behandlar utvecklingen av vardagsbrottsligheten och hur det påverkar tryggheten i samhället. Statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar på att medborgarnas trygghet har försämrats påtagligt under senare tid. Dessutom tvingas polisen prioritera hårt mellan olika typer av brott, där vardags­­brott ofta prioriteras bort till förmån för vålds­brott. Vardagsbrottsligheten belastar försäkringsbranschen i form av högre skade­kostnader och försäkringsbranschen är bekymrad över utvecklingen. Svensk Försäkring har därför tillsatt en extern expertkommission – Trygghetskommissionen – med uppdrag att föreslå åtgärder för att minska vardagsbrottsligheten och bidra till ökad trygghet.