Logotype for print

Solvens II

2016-01-07

Efter ett omfattande arbete under mer än ett decennium gäller nu ett nytt europeiskt regelverk för försäkringsföretag, Solvens II.

Det nya regelverket bygger på en helhetssyn som tar hänsyn till alla risker som ett bolag är utsatt för. Det handlar om t.ex. försäkringsrisker, marknadsrisker, motpartsrisker, och operativa risker. Solvens II bygger på tre delar:

  • Krav på värdering av tillgångar och skulder och hur mycket kapital ett företag måste ha
  • Krav på företagsstyrning, riskhantering och intern kontroll.
  • Krav på information till tillsynsmyndigheterna och marknaden

Genom Solvens II har nya värderingsregler för solvensbalansräkningarna och nya riskbaserade kapitalkrav införts. Solvens II-reglerna handlar också om styrning och kontroll i försäkringsföretagen och griper på så sätt in i hur verksamheten ska skötas. Dessutom har mer omfattande krav på försäkringsföretagens rapportering och offentliggörande av information införts. Bland annat ska försäkringsföretagen årligen på sin webbplats publicera en solvens- och verksamhetsrapport. Slutligen har en mer harmoniserad och proaktiv tillsyn införts.

Syftet med de nya reglerna är att öka konkurrensen mellan bolagen och stärka skyddet för försäkringstagarna. Solvens II ska bidra till en effektiv och stabil försäkringsmarknad. Tillsynsmyndigheterna ska få en djupare förståelse för försäkringsföretagens risker samt styrning och kontroll av verksamheten.

 

Proposition 2015/16:9 Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet
Regeringens proposition 2015/16:9

Solvens II direktivet

Ändringar i försäkringsrörelselagen, SFS 2015:700


Finansinspektionen

Om Solvens II på Finansinspektionens webbplats

Finansinspektionens författningssamling 

Finansinspektionens föreskrifter om övergångsreglering för försäkringsrörelse;

Solvens II-förordningen

Konsoliderad version av Solvens II förordningen

EU-kommissionen


Solvens II-direktivet

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/89/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/51/EU