Logotype for print

Fler utbetalningar för skador inom motorfordonsförsäkringar 2022

2023-04-20

Utbetalda försäkringsersättningar för skador inom motorfordonsförsäkringar ökade med 10 procent 2022 jämfört med 2021. Ökningen är delvis en följd av att det har gjorts utbetalningar för fler skadeärenden än året innan. Försäkringsersättningar för skador kopplade till trafikförsäkringen ökade med 6 procent jämfört med året innan. Antalet skador som det gjorts en utbetalning för inom trafikförsäkringen var däremot i nivå med året innan.

Såväl utbetalda försäkringsersättningar som antalet skador som det betalats ut ersättning för inom motorfordonsförsäkringen ökade 2022 jämfört med 2021. Utbetalda ersättningar ökade med 1,4 miljarder till 15,5 miljarder, motsvarandes en ökning med 10 procent. Ökningen är delvis en följd av att det har skett utbetalningar för fler försäkringsskador än vad det gjorde året innan. Antalet skador som har genererat utbetalda försäkringsersättningar ökade med 89 000, motsvarandes en ökning med 6 procent, jämfört med året innan.

Linda Wahlman, statistiker

- Det är framför allt vagnskador som det betalas ut ersättning för och det är därmed denna typ av skador, följt av glasskador, som driver förändringar i utbetalningar av försäkringsersättningar mellan åren, säger Linda Wahlman, statistiker på Svensk Försäkring.

Störst procentuell ökning av utbetalda försäkringsersättningar var det däremot för räddning. Denna kategori omfattar ersättningar för kostnader för transport av förare och passagerare till hemorten samt bärgning av bil till närmaste verkstad om fordonet har skadats, råkat ut för driftsstopp eller blivit stulen. Ersättningar för räddning står dock för en mindre del av de totala utbetalda försäkringsersättningarna inom motorfordonsförsäkringar.  

Inom trafikförsäkringen ökade utbetalda försäkringsersättningar med 0,3 miljarder till 5,3 miljarder 2022. Det motsvarar en ökning med 6 procent jämfört med året innan. Antalet försäkringsskador inom trafikförsäkringen som det har gjorts en utbetalning för är däremot i stort sett på samma nivå med året innan.

Anm.: Utbetalningarna rapporteras netto. För år 2020 och 2021 saknas data för två företag och data har därför imputerats.