Logotype for print

Ökande aktie- och fondinnehav i livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens placeringstillgångar

2022-03-09

Företagens placeringar i aktier och fonder har under de senaste två åren ökat. Denna andel utgjorde 53 procent av de svenska livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens placeringstillgångar vid slutet av 2021 jämfört med 45 procent i slutet av 2019. Aktiers och fonders andel av tillgångarna hade varit betydligt större om tillgångar tillhörande fond- och depåförsäkring hade inkluderats. Det visar Svensk Försäkrings statistik över placeringstillgångar som publiceras idag.

Andelen av de svenska livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar som utgörs av aktier och fonder har legat på en förhållandevis stabil nivå sedan 2015. Andelen har dock ökat under de senaste två åren. Under samma period har andelen av tillgångarna som har placerats i obligationer och räntebärande tillgångar minskat från 46 till 41 procent.

Jonas Söderberg, ekonom

- Ökningen av aktier och fonders andel kan till viss del förklaras av den starka uppgången på aktiemarknaden sedan våren 2020 fram till slutet av 2021. Samtidigt har värdet på obligationer och andra räntebärande tillgångar varit i stort sett oförändrat. Den negativa utvecklingen på världens aktiemarknader till följd av Rysslands invasion av Ukraina kommer troligtvis innebära att aktiers och fonders andel av tillgångarna kommer att minska under kommande kvartal, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.    

nyhetsgraf_placeringstillgångar.png

Andelen aktier och fonder blir betydligt större om tillgångar tillhörande depå- och fondförsäkring också inkluderas. Om fond- och depåförsäkring inkluderas uppgår aktiers och fonders andel till 72 procent vid slutet av 2021 jämfört med 53 procent om fond- och depåförsäkring exkluderas. Vid fond- och depåförsäkring är det försäkringstagarna som väljer vilka fonder, aktier och andra tillgångar kapitalet ska placeras i och som bär den finansiella risken för den framtida pensionen och sparandet. Vid traditionell livförsäkring är det däremot livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen som väljer hur kapitalet ska förvaltas och det är företagen som bär den finansiella risken för den framtida pensionen och sparandet.

- Om inte fond- och depåförsäkring exkluderas så kan det leda till felaktiga slutsatser om livförsäkrings- och tjänstpensionsföretagens investeringar, säger Jonas Söderberg.

nyhet_placeringstillgångar2.png

Fond- och depåförsäkrings andel av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag tillgångarna har vuxit under senare år. Av det kapital som förvaltas av företagen var 30 procent, motsvarande drygt 1 842 miljarder kronor, tillgångar knutna till fondförsäkringar. Drygt 11 procent, motsvarande knappt 694 miljarder kronor, är tillgångar knutna till depåförsäkring. I slutet av 2021 var andelen 42 procent, jämfört med 27 procent i slutet av 2019.

nyhet_placeringstillgångar3.png