Logotype for print

Motioner mot S-regeringens förslag om sjukvårdsförsäkring

2022-10-07

M, KD, SD, L och C föreslår att regeringens proposition om sjukvårdsförsäkringen avslås.

Den 16 juni överlämnade regeringen en proposition om Ökad kontroll i hälso- och sjukvården (prop. 2021/22:260) till riksdagen. Propositionen innehåller bland annat ett förslag om att det av regionens avtal med privata vårdgivare ska framgå hur det säkerställs att vårdgivarens övriga uppdrag inte påverkar de uppdrag som regionen har överlämnat till den privata vårdgivaren.

Eva Erlandsson, senior ekonom

- Vi var från Svensk Försäkring sida kritiska mot förslaget i vårt yttrande. Vi såg, och ser, en risk för att det kan leda till en ineffektivitet i nyttjandet av vårdgivarnas resurser och till att det totala utbudet av vård minskar, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.  

Lagrådet var i sitt yttrande kritiskt och ansåg bland annat att det var ”svårt att bedöma vilka syften förslaget egentligen har”. Vidare menade de att regionerna behöver få vägledning för hur de ska utforma sina avtal. 

Den 3 oktober gick motionstiden ut och tre motioner har lämnats in. De kommer från Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, KD, SD, L), Anders W Jonsson (C) och Karin Rågsjö (V). De två första föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag medan den senare efterlyser ett förslag om att privata vårdgivare som har avtal med en region inte samtidigt kan ha avtal med försäkringsbolag. Ett sådant förslag är för närvarande ute på remiss. 

Enligt en preliminär tidplan kommer propositionen att behandlas i socialutskottet under november-december. Ett beslut i riksdagens kammare beräknas ske efter jul, vilket innebär någon gång efter den 16 januari 2023.