Logotype for print

Kraftig ökning i antalet glasskador de senaste 25 åren

2021-06-23

Antalet skador kopplade till motorförsäkringar har mer än fördubblats de senaste 25 åren. Glasskadorna driver ökningen. Under samma period har de utbetalda försäkringsersättningarna ökat stadigt. Det visar statistik för 2019 som är det senaste året som rapporterats.

Skador i trafiken kan innebära personskador, som med komplicerade utredningar kan medföra långa skaderegleringstider. För att få en rättvis bild samlar Svensk Försäkring in trafikskador med viss fördröjning.

Under 2019 inträffade knappt 1,4 miljoner skador kopplade till motorförsäkringar, som är frivilliga komplement till den obligatoriska trafikförsäkringen och till exempel täcker skador på det egna fordonet för den som vållat en trafikolycka, eller vissa olyckor där det inte finns någon direkt vållande, som till exempel vid stenskott.

1995 låg dessa skador på knappt 600 000, och sedan dess har det alltså skett mer än en fördubbling av skadorna. Det är framförallt en kraftig ökning i antalet glasskador som förklarar utvecklingen. Glasskadorna har mer än tredubblats.

Ökningen i glasskador beror i sin tur sannolikt på en kraftig ökning i antalet stenskott, även om dessa inte särredovisas i Svensk Försäkrings statistik. En förklaring är den ökade trafiken; antalet motordrivna fordon i trafik har sedan 1995 ökat med nästan 50 procent enligt uppgifter från SCB:s fordonsregister. Men det finns fler förklaringar. 

- Stenskotten verkar ha ökat kraftigt, och särskilt under vårarna. Anledningarna är såklart fler fordon i en allt tätare trafik, men också avsaknaden av stänkskydd, tunnare framrutor, och som det verkar mer grus på vägarna vid arbetet med vinterväghållningen, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring. 

Sedan 1995 har de utbetalda försäkringsersättningarna för skador inom de frivilliga motorförsäkringarna mer än tredubblats, från 3,8 miljarder kronor till 12,9 miljarder kronor. Det kan översättas till en genomsnittlig årlig förändringstakt om cirka 3,7 procent, efter justering för inflationen.

Anm.: Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. det efterföljande räkenskapsåret. Uppgifter i 2019 års priser är inflaterade med KPIF. För 2014 saknas värden för två företag, vilket gör att nivåerna på tidsserierna är något reducerade för denna tidpunkt.