Logotype for print

Tjänstepensionsföreskrifter bör anpassas till hur marknaden fungerar

2020-05-13

Finansinspektionens förslag är i stora delar bra, men myndighetsföreskrifterna om distribution bör ta mer hänsyn till hur den svenska tjänstepensionsmarknaden fungerar. Det menar Svensk Försäkring i ett remissvar om Finansinspektionens föreskrifter för tjänstepensionsföretag.

Svensk Försäkring har i huvudsak inte någon invändning mot att de distributions­föreskrifter som gäller för försäkringsföretag också ska gälla för tjänstepensions­företag. Men de tillämpningsproblem som finns med nuvarande distributionsföreskrifter bör åtgärdas. Det gäller framför allt när det i distributionskedjan finns en valcentral som inte anses som försäkringsdistributör och där tjänstepensionsföretag inte har direkt­kontakt med kunder i samband med att försäkring tecknas. Föreskrifterna måste också bättre beakta hur vissa pensionsplaner tillkommer och hur försäkringsavtal ingås eftersom reglerna inte alltid är relevanta. 

De föreslagna gruppsolvensreglerna innefattar vissa delar som Svensk Försäkring anser att myndigheten inte har bemyndigande för. Svensk Försäkring avstyrker dessa förslag. Det gäller reglerna om kapitalbasposter som inte kan göras tillgängliga för andra företag inom gruppen. Dessutom avstyrker vi även av andra skäl behandlingen av säkerhetsreserv, preferensaktier och uppskjutna skatter som alla fullt ut bör ingå i den gruppbaserade kapitalbasen.