Logotype for print

Ny handlingsplan för kapitalmarknadsunionen viktig

2020-10-02

EU-kommissionens nya handlingsplan för kapitalmarknadsunionen är central som en del i att återstarta ekonomierna efter Covid-19. Försäkringsbranschen vill bidra till en grön återstart genom sin roll som stora investerare. Den pågående översynen av Solvens II är viktig i detta sammanhang. Handlingsplanen omfattar även en översyn av regler för konsumentinformation. Svensk Försäkring ser positivt på ambitionen att konsumentinformation ska vara tydlig och enkel.

EU-kommissionen har publicerat en ny handlingsplan för arbetet framöver med kapitalmarknadsunionen. Kapitalmarknadsunionen syftar till att öka investeringar inom EU och därmed stimulera den ekonomiska tillväxten. EU-kommissionens handlingsplan omfattar åtgärder på 14 olika områden. Ett av dessa områden berör den pågående omfattande översynen av det europeiska regelverket för försäkringsföretag, Solvens II. Ett annat viktigt område är den kommande översynen av bland annat regelverket för information vid distribution av försäkringar, det s.k. IDD-regelverket.

— Försäkringsbranschen bidrar i sin roll som stora investerare till en nödvändig grön ekonomisk återhämtning efter Covid-19. Det är nu viktigt att utfallet av kapitalmarknadsunionen blir åtgärder som underlättar för försäkringsföretagen att i större utsträckning kunna bidra till denna återstart, säger Magnus Vesterlund, chefsekonom på Svensk Försäkring.

Översynen av Solvens II kallas ofta för 2020-översynen, eftersom EU-kommissionen skulle vara klara med ett förslag på ändringar av Solvens II under 2020. Covid-19 pandemin har försenat processen och EU-kommissionen har meddelat att deras förslag istället kommer under det tredje kvartalet 2021. 

— 2020-översynen behandlar många viktiga frågor för den svenska och europeiska försäkringsbranschen, exempelvis att minska den omotiverat stora riskmarginalen, minska bördan av tillsynsrapportering och få proportionalitetsbedömningarna att fungera bättre, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

EU-kommissionen efterfrågar synpunkter på 2020-översynen i en konsultation som ska besvaras senast den 21 oktober. Med anledning av den har den europeiska branschorganisationen Insurance Europe, som Svensk Försäkring är medlem i, publicerat ståndpunkter på de viktigaste frågorna i översynen och anordnar ett webbinarium med representanter från EU-kommissionen och den europiska försäkringsbranschen.  

Den del av handlingsplanen som syftar till att stärka konsumenternas förtroende för finansmarknaden omfattar en översyn av reglerna för konsumentinformation vid distribution av försäkringar och andra finansiella produkter. Översynen ska säkerställa att konsumenter får adekvat rådgivning och information som är tydlig och jämförbar men omfattar även frågan om att strömlinjeforma relevanta regler i regelverket för försäkringsdistribution, IDD, och regelverket för värdepappersmarknaden, MiFID II.

— Det är mycket positivt att EU-kommissionen ser över regler för provisionsersättningar och upplysningskrav. Det är viktigt att konsumenterna får adekvata råd samt information som är enkel och tydlig. Däremot krävs stor försiktighet när det handlar om att strömlinjeforma de två regelverken IDD och MiFID II, säger Anna Hall, jurist på Svensk Försäkring.

Försäkringsprodukter skiljer sig i många avseenden från andra finansiella produkter och IDD tar om hand de särskilda konsumentbehov som finns vid distribution av försäkringsprodukter. Det går därför inte att slentrianmässigt låta reglerna i MiFID II vara utgångpunkt för motsvarande regler i IDD.