Logotype for print

Flera kommande ändringar av Solvens II-regelverket

2019-03-27

Solvens II har stor påverkan på verksamhetsförutsättningarna för svenska försäkringsföretag och därmed kan ändringar av detta EU-regelverk få betydande konsekvenser för företagen. Inom EU pågår ett arbete med att se över Solvens II som kan leda till ändringar som branschen vill ha, men även ändringar som branschen är emot.

I Solvens II finns ett flertal bestämmelser om att reglerna ska följas upp, utvärderas och eventuellt ändras. Det handlar främst om att utvärderingar ska ske 2018 respektive 2020, vilka ofta kallas för 2018-översynen och 2020-översynen.

2018-översynen är nu i stort sett klar. EU-kommissionen presenterade den 8 mars förändringarna av Solvens II-förordningen till följd av denna översyn. Nu har Rådet och Europaparlamentet tre månader på sig att godkänna eller förkasta förändringarna (med möjlighet till tre månaders förlängning). Förändringarna av Solvens II-förordningen innefattar bland annat förenklingar av hur vissa kapitalkrav beräknas, men också en skärpning av justeringsbeloppet för uppskjutna skatter.

- Det kvarstår vissa oklarheter vad gäller förändringarna i Solvens II-förordningen, främst gällande utformningen av ett nytt, lägre kapitalkrav för vissa långsiktiga aktieinvesteringar, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring. De förhållandevis strikta kraven för att få tillämpa detta lägre kapitalkrav för aktier gör det osäkert om något svensk försäkringsföretag kommer att använda det.

Nu vidtar istället arbetet med 2020-översynen, som kommer bli mer omfattande än 2018-översynen. 2020-översynen behandlar såväl Solvens II-direktivet som Solvens II-förordningen. Att denna översyn blir omfattande framgår också av den begäran om tekniska råd på 19 olika områden som EU-kommissionen skickade till den europeiska myndigheten för försäkring och tjänstepension, EIOPA, i mitten av februari. EIOPA ska lämna sina råd senast den 30 juni 2020 och vad EIOPA svarar kan få stor påverkan på EU-kommissionens förslag till ändringar av Solvens II.

- 2020-översynen täcker många viktiga områden. Det finns områden där Svensk Försäkring vill se förändringar, såsom att minska kostnaden för kapital vid beräkning av riskmarginalen, minska bördan av tillsynsrapportering och bättre utformade proportionalitetsbestämmelser. Det finns andra områden där vi helst inte vill se några ändringar, såsom utformningen av den riskfria räntan och ränterisken. Vi anser också att det inte behövs några nya regleringar till följd av EIOPAs arbete om eventuella systemrisker bland försäkringsföretagen, till exempel krav på försäkringsgarantisystem, krishanteringsåtgärder och makrotillsynsverktyg, säger Jonas Söderberg.

Under mer än ett år framöver kommer det att pågå ett intensivt arbete med 2020-översynen. Bland annat kommer EIOPA samla in data från försäkringsföretagen för att kunna besvara de tekniska råden, vilket redan påbörjats. EIOPA kommer också att samråda på flera av de områden som täcks av översynen, exempelvis via konsultationer. Även försäkringsbranschen har påbörjat sitt arbete med översynen, bland annat har Svensk Försäkring tagit fram ett dokument med prioriteringar av de viktigaste områdena i 2020-översynen för de svenska försäkringsföretagen.

Fakta: Solvens II

Solvens II är ett EU-direktiv som syftar till att stärka skyddet för försäkringstagarna och att skapa en bättre konkurrens mellan försäkringsbolagen genom att reglerna blir lika i alla länder. Direktivet innehåller ett riskbaserat kapitalkrav för försäkringsföretag. Andra delar i regelverket handlar om intern styrning och kontroll, rapportering och offentliggörande av information, samt en mer harmoniserad och proaktiv tillsyn. Solvens II började gälla den 1 januari 2016.