Logotype for print

Svensk Försäkring starkt kritiskt till ändringsförslag av Solvens II

2020-01-16

Svensk Försäkring, liksom Insurance Europe, är starkt kritiska mot många av EIOPAs förslag till ändringar av Solvens II-regelverket. Om förslagen genomförs kan det få stor påverkan på försäkringsbranschen. Det skriver Svensk Försäkring och Insurance Europe i sina svar på EIOPAs remiss om 2020-översynen av Solvens II.

Just nu pågår det den så kallade 2020-översynen av Solvens II-regelverket. EU-kommissionen har bett den europeiska myndigheten för försäkring och tjänstepension, EIOPA, om tekniska råd på 19 olika områden. EIOPA ska lämna sina råd till kommissionen senast den 30 juni 2020 och inför det har EIOPA skickat ut en remiss om sina förslag som omfattar ca 1 000 sidor. Utöver ett gemensamt svar med den europiska branschorganisationen Insurance Europe har Svensk Försäkring lämnat ett eget svar på vissa delar av remissen.  

— Vi delar inte EIOPAs uttalande om att förslagen i remissen bara är en evolution av Solvens II-regelverket. Mängden nya regler som föreslås och innehållet i dessa gör att det snararare handlar om en revolution med betydande konsekvenser för försäkringsbranschen, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

I remissen föreslår EIOPA över 100 ändringar, bland annat en kraftig skärpning av beräkningen av ränterisken i synnerhet vid negativa räntor. Vidare föreslås nya så kallade makrotillsynsverktyg, vilka skulle ge EIOPA och tillsynsmyndigheterna mycket långtgående befogenheter såsom möjligheten att begränsa försäkringsföretagens investeringar. Det föreslås också att många försäkringsföretag måste ha kostsamma återhämtnings- och resolutionsplaner och även att det ska inrättas en resolutionsmyndighet för försäkringsföretag. Remissen innehåller också flera ändringar av försäkringsföretagens rapportering, vilka tillsammans kan innebära betydande kostnader att införa. EIOPA överväger också att ändra den riskfria räntan som används i Solvens II för att beräkna storleken på företagens åtaganden, dvs. de försäkringstekniska avsättningarna.    

­— Några av EIOPAs förslag ifrågasätter i praktiken grunderna i Solvens II-regelverket. Det handlar främst om att försäkringsföretagen måste kunna påvisa att de uppfyller solvenskraven med en betydligt lägre riskfri ränta än den som anges i regelverket för att till exempel få kunna göra utdelningar. Det innebär att det i praktiken görs en smyghöjning av solvenskraven. Trots att en sådan höjning av kraven skulle få mycket stor påverkan saknas en analys av konsekvenserna, säger Jonas Söderberg.

Efter att EIOPA har lämnat sina råd till EU-kommissionen förväntas kommissionen arbeta fram förslag på ändringar av Solvens II till någon gång i början av 2021. Därefter kommer dessa att förhandlas mellan Rådet och Europarlamentet. Det går i nuläget inte att säga exakt när eventuella ändringar av Solvens II till följd av 2020-översynen kommer att träda ikraft.    

Fakta: Solvens II och 2020-översynen

Solvens II är ett EU-regelverk som syftar till att skapa en bättre konkurrens mellan försäkringsbolagen, genom att reglerna blir lika i alla länder, och att konsumentskyddet för försäkringstagarna förstärks. Regelverket innebär bland annat ett harmoniserat riskbaserat kapitalkrav för försäkringsföretag. Andra delar i regelverket handlar om intern styrning och kontroll, rapportering och offentliggörande av information, samt en mer harmoniserad och proaktiv tillsyn. Solvens II började gälla den 1 januari 2016. I Solvens II finns bestämmelser om att reglerna ska följas upp och utvärderas fram till slutet av 2020. Därför kallas denna utvärdering ofta för 2020-översynen.