Logotype for print

IFRS 17 träder ikraft år 2023

2020-03-19

IASB har beslutat att skjuta upp ikraftträdandet av IFRS 17 ytterligare ett år till den 1 januari 2023. IASB fattade samtidigt beslut om att förlänga det gällande undantaget för försäkringsbolag att tillämpa IFRS 9 till år 2023, vilket möjliggör att försäkringsbolag kan börja tillämpa IFRS 9 och IFRS 17 vid ett och samma tillfälle.

IFRS 17 publicerades ursprungligen i maj 2017 med ikraftträdande år 2021. Under 2019 genomförde IASB ytterligare en konsultation av IFRS 17, vilken omfattade ett antal ändringsförslag av standarden inklusive ett förslag på en senareläggning av ikraftträdandet till 1 januari 2022.

Många som svarade på konsultationen framhöll år 2023 som en mer realistisk tidpunkt för ikraftträdande, en uppfattning som delas av den svenska försäkringsbranschen. Svensk Försäkring svarade på konsultationen via Insurance Europe som i sitt svar poängterade att mer tid behövs för att implementera ändringarna i den uppdaterade IFRS 17, dessutom krävs det tid för att genomföra antagandeprocessen av IFRS 17 i EU.

Med hänvisning främst till vikten av en samtidig global tillämpning av IFRS 17 beslutade IASB att senarelägga IFRS 17 med ytterligare ett år till 2023.

En uppdaterad IFRS 17 förväntas bli publicerad kring halvårsskiftet 2020 sedan tar själva antagandeprocessen vid. Denna innebär att Kommissionens expertorgan lämnar en rekommendation till EU-kommissionen om hela eller delar av IFRS 17 ska införas i EU-rätt som sedan beslutas på EU-nivå.