Logotype for print

En enig bransch står bakom synpunkter på IFRS 17

2019-09-12

Svensk Försäkring instämmer i synpunkter och förbättringsförslag av IFRS 17 som framförts från Insurance Europe och CFO Forum. IASB:s ändringsförslag är välkomna men långt ifrån tillräckliga.

Svensk Försäkring instämmer i och har medverkat till de synpunkter och förbättringsförslag av IFRS17 som Insurance Europe och CFO Forum har skickat i ett gemensamt svarsbrev till International Accounting Standards Boards, IASB och till European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, som är ett rådgivande organ till EU-kommissionen.   

I en omfattande svarsbilaga kommenteras IASB:s förslag och EFRAG:s svar på IASB:s konsultation. Utöver detta tar svaret upp de områden i IFRS 17 som den globala försäkringsbranschen tidigare har kritiserat, men som IASB har lämnat utan åtgärd. Att senarelägga tillämpningstidpunkten med ett år räcker inte heller utan IFRS 17 föreslås träda ikraft först den 1 januari 2023.

Branschen ser det som särskilt allvarligt att IASB inte har beaktat invändningarna mot den alltför låga aggregeringsnivån av avtalen som IFRS 17 ska tillämpas på, som dessutom ytterligare begränsas till avtal tecknade inom max ett år.

— Vi menar att detta står i skarp kontrast till försäkringens idé om riskutjämning inom ett kollektiv eller en produktgrupp och över tid, säger Karin Chenon, senior ekonom hos Svensk Försäkring.

Det branschgemensamma svaret omfattar även ett ändringsförslag i Basis for Conclusions som rör de ömsesidiga bolagens tillämpning av IFRS 17 samt en begäran att IASB:s omdiskuterade utbildningsmaterial för ömsesidiga bolag tas bort.

Konsultationen av ändringsförslagen avslutas i september 2019 och enligt en preliminär tidplan publicerar IASB en uppdaterad IFRS 17 i mitten av 2020. Enligt en EU-förordning antas standarden som gällande lag i EU om den bidrar till det europeiska gemensamma bästa och uppfyller krav på begriplighet, relevans mm. Standarden prövas mot dessa kriterier av EFRAG.    

— Tidplanen för den fortsatta processen för IFRS 17 är osäker på alla nivåer. Skulle många av de kritiserade områdena i IFRS 17 kvarstå när IASB har behandlat konsultationssvaren kan vi förvänta oss en komplicerad och utdragen process inom EU, säger Karin Chenon.

EFRAG:s arbete för att ta fram råd till EU-kommissionen om antagande av IFRS 17 är påbörjad och har löpt parallellt med IASB:s konsultation av ändringsförslagen. Enligt en optimistisk tidplan som Svensk Försäkring har tagit del av kan ett antagande av IFRS 17 i EU förväntas i slutet på 2021.