Logotype for print

Livförsäkringsmarknaden fortsätter växa

2019-02-20

Under 2018 ökade premieinbetalningarna till livförsäkring med 9 procent jämfört med 2017. Det är framförallt tjänstepensioner som påverkar uppgången. Totalavkastningen på livförsäkringsföretagens tillgångar uppgick till 0,4 procent under 2018, vilket är lägre jämfört med de senaste åren. Det visar Svensk Försäkrings statistik som presenteras idag.

Premieinbetalningarna till livförsäkring ökade med 9 procent från det första till fjärde kvartalet 2018, jämfört med motsvarande period året innan. Det är en årsvis ökning med drygt 24 miljarder kronor.  

- Det är framförallt tjänstepensionerna som driver på uppgången. Vi ser att både kollektivavtalade och individuellt avtalade tjänstepensioner ökar, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Tjänstepensionsförsäkringarna – vars premieinbetalningar utgör mer än hälften av inbetalningarna till livförsäkring – växte med 7 procent de senaste fyra kvartalen, en ökning med drygt 8 miljarder kronor jämfört med motsvarande helårsperiod föregående år.

Premieinbetalningarna till tjänstepensionen har ökat stadigt under flera år, bland annat till följd av lönetillväxt, höjda nivåer på avsättningarna till tjänstepension samt att fler kommer över intjänandetaket i tjänstepensionssystemet och därmed betalar den högre avgiftsnivån på 30 procent eller mer. Även omläggningen från förmånsbestämda till avgiftsbestämda tjänstepensionssystem innebär att avgiftsinbetalningarna ökar under en övergångsperiod.

Privata kapitalförsäkringar har vuxit starkt under en längre tid, och speciellt sedan början av 2016. De privata kapitalförsäkringarna – som utgör en tredjedel av de totala premieinbetalningarna till livförsäkrings­företagen – ökade med 7 procent i årstakt det fjärde kvartalet 2018, motsvarande knappt 5 miljarder kronor.

De privata pensionsförsäkringarna fortsätter att minska. De senaste 6 åren har dessa försäkringar minskat med 79 procent (drygt 6 miljarder kronor) i inbetalda premier, troligtvis på grund av den avskaffade avdragsrätten.

Inbetalda premier inom livförsäkring, årsvärden per kvartal, 2012K1-2018K4

Källa: Svensk Försäkring

Marknadsandelar för livförsäkringsföretag

Diagrammet nedan visar marknadsandelar för livförsäkringsföretagen sett till inbetalda premier för både befintliga och nytecknade försäkringar under de senaste fyra kvartalen. De totala premieinbetalningarna för denna period var drygt 232 miljarder kronor. De tre största företagen – Folksam, Skandia och Alecta – omfattar mer än en tredjedel (84 miljarder kronor) av premieinbetalningarna.

Marknadsandelar inom livförsäkring, i procent av inbetalda premier de senaste fyra kvartalen, 2018K1-2018K4

Källa: Svensk Försäkring

Lägre avkastning på livförsäkringsföretagens tillgångar under 2018

Totalavkastningen på livförsäkringsföretagens tillgångar uppgick till 0,4 procent under 2018, vilket är lägre jämfört med de senaste åren.

-      Den främsta anledningen till att avkastningen blev lägre under 2018 är den negativa utvecklingen på aktiemarknaderna både i Sverige och globalt, i synnerhet under hösten. Stockholmsbörsen föll med runt 8 procent 2018, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

Svenska livförsäkringsföretags tillgångar utgörs av en förhållandevis hög andel aktier. Därmed påverkas svenska företag mer av utvecklingen på aktiemarknaden än andra europiska försäkringsföretag, då dessa investerar mindre i aktier. Det stora aktieinnehavet och stigande priserna på världens aktiemarknader har dock bidragit till att avkastningen på de svenska livförsäkringsföretagens tillgångar har varit hög under den senaste 10 åren. Trots utvecklingen 2018 har totalavkastningen varit i snitt 7 procent årligen under de senaste tio åren.

-      Eftersom försäkringssparandet i form av pensioner är långsiktigt bör man se på avkastningen under en längre tidsperiod, då det är den som i slutändan är betydelsefull för kommande pensionsutbetalningar, säger Jonas Söderberg.

Det är stora svängningar på aktiemarknaderna just nu, bland annat till följd av det osäkra politiska läget internationellt. Aktiemarknaderna har börjat starkt under 2019, där bland annat Stockholmsbörsen har stigit med runt 10 procent sedan årsskiftet.

Totalavkastning på tillgångar förvaltade av svenska livförsäkringsföretag, 2009–2018

 

Anm.: Totalavkastningen är ett viktat genomsnitt av marknadsvärdet av de tillgångar som totalavkastningen är baserad på. Källa: Svensk Försäkring.

För mer analys om försäkringsföretagens innehav av aktier och andra tillgångar, se avsnittet Ekonomisk utveckling i Svensk Försäkrings Omvärldsrapport 2019