Logotype for print

Premierna till skadeförsäkring ökar med 5 procent

2019-02-20

Efterfrågan är fortsatt hög på skadeförsäkringar. Premieinkomsterna till skadeförsäkring har ökat med 5 procent jämfört med för ett år sedan. Premieinkomsterna fortsätter öka med den trend som funnits sedan 2012. Det visar Svensk Försäkrings statistik som presenteras idag.

Under de senaste fyra kvartalen ökade premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. En del av ökningen kan förklaras av att det skett en förändring i antalet företag i Svensk Försäkrings statistik jämfört med samma period föregående år. Den sammanlagda utvecklingen för de företag som fanns med i statistiken under båda perioderna är något lägre, 4 procent.

Premieinkomsterna har vuxit stadigt i takt med den konjunkturförstärkning som skett de senaste sex åren. Premietillväxten sedan det fjärde kvartalet 2012 är 31 procent, motsvarande drygt 20 miljarder kronor.

- Vi ser ett tydligt samband mellan utvecklingen i BNP och premieinkomsterna tillskadeförsäkringsföretagen. Det är därför väntat att efterfrågan på försäkringar har stigit under den högkonjunktur som varit de senaste åren, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Trafik- och motorfordonsförsäkringar – som står för mer än en tredjedel av premieinkomsterna till skadeförsäkringar – ökade med 4 procent under 2018, motsvarande 1,3 miljarder kronor. Grupperna företag- och fastighetsförsäkringar, hem- och villahemförsäkringar samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar ökade med 6 procent vardera. Företag- och fastighetsförsäkringar ökade med knappt 1 miljard kronor, hem- och villahemförsäkringar ökade med drygt 0,9 miljarder kronor, och sjuk- och olycksfallsförsäkringar ökade med 0,6 miljarder kronor.

Resterande försäkringar utgörs av övriga egendomsförsäkringar (t.ex. djurförsäkringar och produktförsäkringar), inkomstförsäkring och avgångsbidragsförsäkringar, med mera. Denna grupp ökade med 4 procent (0,3 miljarder kronor) i premieinkomster under 2018.

Premieinkomster för skadeförsäkring, årsvärden per kvartal, 2012K1-2018K4

Källa: Svensk Försäkring

Marknadsandelar för skadeförsäkringsföretag

Störst marknadsandelar mätt i premieinkomster över de senaste fyra kvartalen har Länsförsäkringar, följt av If Skadeförsäkring, Folksam och Trygg-Hansa. Dessa företag omfattar knappt 67 miljarder kronor i premieinkomster, motsvarande 79 procent av de totala premieinkomsterna för skadeförsäkringsföretagen.

Marknadsandelar inom skadeförsäkring, i procent av premieinkomster de senaste fyra kvartalen, 2018K1-2018K4