Logotype for print

Svenska försäkringsbranschen vill ha ett bättre skydd vid trafikskada inom EU

2018-08-24

EU:s motorfordonsdirektiv föreslås utvidgas. Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen konstaterar att den svenska trafikskadelagen uppfyller de förändringar som föreslås. Däremot behöver skyddet för svenskar som skadas i trafik i andra länder förbättras i linje med vad EU-kommissionen nu föreslår.

I ett förslag till EU-direktiv föreslås att motorfordonsdirektivet ska utvidgas till att omfatta betydligt mer än hur vissa medlemsländer uppfattat direktivet. Till följd av ett antal avgöranden i EU- domstolen har motorförsäkringsdirektivet förtydligats. Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen konstaterar i ett gemensamt remissyttrande till Justitiedepartementet att den svenska trafikskadelagen uppfyller de förändringar som föreslås. Däremot behöver skyddet för svenskar som skadas vid trafik i andra länder förbättras i linje med vad Kommissionen nu föreslår. Det på kontinenten ofta dåliga skyddet under trafikförsäkringen kan verka negativt på den fria rörligheten inom den europeiska gemenskapen.

Det kan dock behöva förtydligas ett antal definitioner av vilka fordon som ska omfattas av direktivet. Det rör bland annat el-cyklar och andra elektriska fordon som lanseras på marknaden. Det viktiga är att dessa fordon, om de ska ha trafikförsäkring, även har en registreringsplikt så att såväl ägare som objekt kan identifieras.

EU:s förslag om ett standardiserat intyg om skadehistorik som ska utlämnas till försäkringstagare på begäran stämmer inte överens med verkligheten där många försäkringsbolag inte använder s k bonus/malussystem och dessutom där det sker en utveckling mot att bilen utrustas med en app vars resultat ger försäkringspremien. Dessutom skulle svenska försäkringstagare diskrimineras då vårt försäkringsskydd är betydligt mer omfattande än vad det är på kontinenten.