Logotype for print

Nya regler för Allmänna reklamationsnämnden avstyrks

2018-04-25

Svensk Försäkring avstyrker Finansdepartementets förslag om ändring av Allmänna reklamationsnämndens (ARN) beslutsregler. Förslaget innebär att ARN ska kunna avgöra ärenden utan att sakkunnig försäkringsexpertis deltar i beslutet.

Av den remitterade promemorian framgår att bakgrunden till Finansdepartementets förslag är besparingsskäl. Svensk Försäkring framhåller i sitt remissvar att de ledamöter som branschorganisationen nominerat är av central betydelse för att säkra att ARN:s förenklade tvistlösning inbegriper nödvändig sakkunskap. Dessa ledamöters sakkunskap avser tolkning av försäkringsvillkor, fördjupad kunskap om tillämpningen av försäkringsavtalslagen och annan central juridik för försäkringsföretagens verksamhet samt kunskap om den omfattande praxis och sedvänja som finns på försäkringsområdet. Svensk Försäkrings slutsats blir därmed att det i endast mindre omfattning torde finnas utrymme för ARN att avgöra försäkringsärenden utan ledamöter med särskild sakkunskap om försäkring. Förslaget bör därför inte genomföras beträffande försäkringsärenden.  

Om förslaget skulle genomföras bör Svensk Försäkring, och även Konsumentverket, ges tillfälle att yttra sig när det övervägs att avgöra ärendet utan ledamöter med särskild sakkunskap om försäkring.