Logotype for print

Ny EU-statistik: Svenska försäkringsföretag fortsatt finansiellt starka

2018-02-21

Svenska försäkringsföretag är fortsatt finansiellt starka i en europeisk jämförelse. Det visar ny statistik som EIOPA publicerat.

EIOPA, den europeiska tillsynsmyndigheten för försäkringsföretag, publicerar varje kvartal statistik för europeiska försäkringsföretag som lyder under Solvens II-regelverket. Denna statistik möjliggör jämförelser av försäkringsföretagens solvens, d.v.s. deras finansiella ställning. Statistiken publiceras med viss fördröjning och den statistik som EIOPA nu publicerat gäller för kvartal 2 2017, alltså företagens finansiella ställning vid slutet av juni 2017.

I Solvens II finns det två mått på försäkringsföretagens finansiella ställning, nämligen SCR- och MCR-kvoten (se faktaruta nedan). Dessa kvoter måste överstiga 100 procent för att företagen ska uppfylla kapitalkraven i Solvens II. SCR-kvoten för de svenska företagen var i genomsnitt över 260 procent kvartal 2 2017, vilket tillhör dehögsta inom EU. De svenska företagen har högst MCR-kvot i EU på i genomsnitt runt 940 procent.

Att de svenska försäkringsföretagen har bland de högsta solvenskvoterna i EU visar på en stark finansiell ställning. Det bekräftar bilden i Svensk Försäkrings senaste omvärldsrapport att svenska försäkringsföretag är stabila trots de låga räntorna, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

 

 

Diagram. Genomsnittliga MCR- och SCR-kvoter för europeiska försäkringsföretag, kvartal 2 2017
Procent

Anm: De genomsnittliga kvoterna är ett viktat genomsnitt för respektive lands försäkringsföretag. Den streckade linjen avser det krav på 100 procent som finns i Solvens II gällande dessa kvoter.

Källa: EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)

Förklaring SCR- och MCR-kvot:
Solvens II innehåller två kapitalkrav, ett minimikapitalkrav (MCR) och ett solvenskapitalkrav (SCR). MCR beaktar endast de grundläggande riskerna i företaget, medan SCR beaktar alla risker. Företagen ska ha ett buffertkapital (en kapitalbas) som överstiger kapitalkraven. Det ställs hårdare krav på vad som får räknas in i kapitalbasen för att uppfylla MCR än för SCR för att minimera skadorna för försäkringstagarna om försäkringsföretaget får problem. Den tid som företagen får på sig att återställa kapitalet om det underskrider kapitalkravet är också betydligt kortare för MCR. SCR- och MCR-kvoterna beräknas genom att dividera kapitalbasen med respektive kapitalkrav. Därmed måste dessa kvoter överstiga 100 procent för att uppfylla kapitalkraven i Solvens II.