Logotype for print

IFRS 17 – Diskussionsmöten med Finansinspektionen har inletts

2018-06-19

Svensk Försäkring har genomfört två diskussionsmöten med Finansinspektionen (FI) för att förbereda implementering av IFRS 17 Försäkringsavtal. Under dessa inledande möten diskuterades tillämpningsområde och definitioner samt gruppering av avtal och avtalstyper.

Under maj-december i år kommer FI att genomföra en serie diskussionsmöten med branschrepresentanter för att i ett tidigt skede få ta del av branschens olika synpunkter på tillämpning av IFRS 17. Diskussionsmötena ligger utanför FI:s ordinarie regelprocess. Om allt går som planerat med EU:s antagande av IFRS 17, beräknar FI starta sitt arbete med att ta fram föreskrifter anpassade till IFRS 17 under 2019 som sedan kommer att remitteras i vanlig ordning.   

- Det här är ett nytt sätt för oss att arbeta. FI vill i detta tidiga skede få en uppfattning om den palett av slutsatser som framkommit i de preliminära analyserna som nu gjorts hos respektive bolag. Vi i branschen har en viktig uppgift då vi kan konkretisera för FI vad IFRS 17 innebär i praktiken för de svenska bolagen, genom att identifiera vilka försäkringsprodukter och avtalsvillkor som kan komma ifråga för de olika begreppen i IFRS 17, säger Karin Chenon, ekonom på Svensk Försäkring.

Diskussionsmötena följer strukturen i IFRS 17 där del för del i standarden arbetas igenom. Finansinspektionen vill få vägledning vilka delar av IFRS 17 som är särskilt relevanta för den svenska marknaden och motsatsvis vilka delar som saknar motstycke i den svenska produktfloran. Med denna information får Finansinspektionen en vägledning hur de bäst kan planera sina resurser i det kommande föreskriftsarbetet.

- Redan i de förberedande mötena som hölls här på Svensk Försäkring stod det klart att bolagen kommit långt i sina analyser. Jag är imponerad över hur väl insatta representanterna för våra medlemsbolag redan är i det mycket komplexa regelverk som IFRS 17 utgör. Det bådar gott för det fortsatta arbetet under resten av året, avslutar Karin Chenon.

Finansinspektionen och Svensk Försäkring upprättar kortfattade mötesanteckningar från diskussionsmötena som publiceras på respektive hemsida.

IFRS17

IFRS17 Försäkringavtal, som färdigställdes av IASB i maj förra året, genomgår just nu en prövning av EU-kommissionen för att undersöka om standarden uppfyller kriterierna i IAS-förordningen för att införlivas i europeiskt regelverk, s.k. endorsement. Prövningen utförs av EU-kommissionens rådgivande organ EFRAG som har fått i uppdrag att lämna ett Endorsement advice till EU-kommissionen i slutet av år 2018. En viktig del av EFRAGs Endorsement advice är att lämna förslag på tidpunkt när IFRS 17 ska börja gälla i EU. IASB har angivit 1 januari 2021 för ikraftträdande.