Logotype for print

IFRS 17 – Branschen har chansen

2018-05-08

Finansinspektionen (FI) inleder ett nära samarbete med branschen för att förbereda implementering av den globala redovisningsstandarden IFRS 17 Försäkringsavtal i sina föreskrifter. Under maj-december i år kommer FI att genomföra en serie diskussionsmöten med några utvalda branschrepresentanter för att i ett tidigt skede få branschens synpunkter till kommande föreskrifter om tillämpning av IFRS 17.

Diskussionsmötena och samarbetet med branschen i detta tidiga skede är en unik företeelse i det avseendet att FI inte kan påbörja det formella arbetet med att ta fram själva föreskriften förrän IFRS 17 är antagen ”endorsad” av EU-kommissionen och översatt till svenska. FI anser emellertid att IFRS 17 innebär så stora skillnader mot den befintliga standarden IFRS 4 att det är nödvändigt att redan nu inhämta synpunkter från försäkringsföretagen. Diskussionsmötena ingår som en del i FI:s förstudie till kommande Regelverksprojekt om IFRS 17 som beräknas starta under 2019. I vanlig ordning kommer föreskriftsföreslag med medföljande remiss-PM att remitteras och referensgruppsmöten kommer att hållas hos FI.

Varje diskussionsmöte hos FI under maj-december i år, kommer att föregås av förberedande möten hos Svensk Försäkring där inbjudna branschrepresentanter har möjlighet att diskutera sina preliminära analyser av IFRS 17 och gemensamt förbereda mötena hos FI.

- Branschen har nu chansen att påverka utformningen av de nya föreskrifterna, säger Karin Chenon, ekonom på Svensk Försäkring. Vi ges möjlighet att belysa för FI vilka effekter standarden får för svenska förhållanden och vilka delar i standarden som kanske inte är så relevanta. IFRS 17 är en mycket komplex standard där vi gemensamt behöver samla alla krafter till den utmaning försäkringsföretagen ställs inför när de ska implementera standarden. Finansinspektionens initiativ välkomnas varmt av oss i branschen, avslutar Karin Chenon.

FI har bekräftat för Svensk Försäkring att de kommer att fortsätta med den regelverksstruktur som brukar benämnas lagbegränsad IFRS, dvs. en nationell version av IFRS. Om det nuvarande kravet på s.k. full IFRS i icke-noterade företags koncernredovisningar alltjämt ska gälla är en fråga för FI:s policyråd att ta ställning till.

IFRS 17, som färdigställdes av IASB i maj förra året, genomgår just nu en prövning av EU-kommissionen för att undersöka om standarden uppfyller kriterierna i IAS-förordningen för att införlivas i europeiskt regelverk, s.k. endorsement. Prövningen utförs av EU-kommissionens rådgivande organ EFRAG som har fått i uppdrag att lämna ett Endorsement advice till EU-kommissionen i slutet av år 2018. En viktig del av EFRAGs Endorsement advice är att lämna förslag på tidpunkt när IFRS 17 ska börja gälla i EU. IASB har angivit 1 januari 2021 för ikraftträdande.