Logotype for print

Brister i Finansinspektionens föreskriftsförslag om IDD

2018-05-04

Svensk Försäkring är kritisk mot väsentliga delar i Finansinspektionens förslag till myndighetsföreskrifter som genomför EU:s försäkringsdistributionsdirektiv (IDD).

IDD ska börja tillämpas den 1 oktober i år. Inför det, och i anslutning till regeringens proposition om genomförandet av IDD, så har Finansinspektionen remitterat ett förslag till föreskrifter om försäkringsdistribution. Svensk Försäkring är i ett omfattande remissvar kritisk till väsentliga delar av förslaget.

En allvarlig rättssäkerhetsbrist i förslaget är att Finansinspektionen överskrider de bemyndiganden för myndigheten att meddela föreskrifter som regeringen föreslår.

-  Rättssäkerheten kräver att normhierarkin respekteras, säger Svensk Försäkrings chefsjurist Johan Lundström. Det innebär att lagregler sätter ramen för regeringens bemyndiganden till Finansinspektionen, som i sin tur begränsar vad Finansinspektionen får meddela föreskrifter om. Vi noterar att Finansinspektionen på vissa områden överskrider sitt mandat, vilket naturligtvis inte är acceptabelt. En annan rättssäkerhetsaspekt är att Finansinspektionens konsekvensutredning brister. Det redovisas inte varför kraven skärps för försäkringsföretagen och hur de nya kraven skulle påverka företagen.

Svensk Försäkring framför alltså i sitt remissvar att vissa föreskriftsförslag för försäkringsföretagen är alltför långtgående och bristfälligt motiverade. Det gäller t.ex. bestämmelser om kontroll av anställda m.fl., om kunskap och kompetens samt om skötsamhet i ekonomiska angelägenheter. Detsamma gäller föreskrifterna om ersättningar, som bör slopas, eller i vart fall begränsas. Gällande insikt och erfarenhet är det alltför långtgående att ställa de kraven på var och en i styrelse och ledning, och en kollektiv prövning är i stället tillräcklig. Försäkringsföretagens information till kund regleras i vissa avseenden redan i andra föreskrifter från Finansinspektionen och förslaget tillför i andra avseenden ingenting utöver vad som följer av regeringens lagförslag. Sådan dubbelreglering bör undvikas.  .

Gällande ytterligare krav vid distribution av vissa pensionsförsäkringar är Svensk Försäkring kritisk till den föreslagna bestämmelsen i 14 kap 2 § som endast hänvisar till en EU-förordning som avser ett annat produktområde och dessutom går utöver det bemyndigande som föreslås i regeringens proposition.