Logotype for print

Förslag om narkolepsi i medicinska tabellverk på remiss

2017-04-05

Ett förslag om bedömning av graden av funktionsnedsättning för narkolepsidrabbade är ute på remiss. Svensk Försäkrings Personskadekommitté inväntar synpunkter från remissinstanserna innan ett slutligt beslut fattas. Vi välkomnar dialog i frågan.

Försäkringsbranschen har, i samarbete med medicinsk expertis, sedan länge tagit fram ett medicinskt tabellverk, vilket har sin grund i lagen om arbetsgivarnas ekonomiska ansvar som infördes 1901. Syftet är att de som drabbas av en funktionsnedsättning till följd av sjukdom eller skada ska få en så rättvis och enhetlig bedömning som möjligt. Medicinsk invaliditet definieras som fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning oberoende av orsak och utan hänsyn till den skadades yrke, fritidsintressen eller andra speciella förhållanden.

Tabellverket ligger till grund för att beräkna den ersättning en person kan få för funktionsförlust från villkorsbundna personförsäkringar (t.ex. barn-, sjuk- eller olycksfallsförsäkring) och vid bestämmande av funktionsförlust i samband med ersättning på skadeståndsrättslig grund (t.ex. ansvarsförsäkringar). Tabellverket ligger däremot inte till grund för bedömning av individens arbetsförmåga.

Narkolepsi har tidigare inte ingått i tabellverket, vilket har gjort det svårt att säkerställa en enhetlig bedömning av ersättning till narkolepsidrabbade. Efter önskemål från intressegrupper inom narkolepsiområdet har en arbetsgrupp utsetts av Svensk Försäkrings Personskadekommitté med uppdrag att ta fram ett förslag till hur narkolepsi kan inkluderas i tabellverket. I arbetsgruppen har det ingått fyra personskadespecialister från försäkringsbranschen. För att erhålla neutral och opartisk läkarkompetens har Svenska Läkaresällskapet ombetts att utse lämpliga läkare till arbetsgruppen. De utsåg en neurolog med stor kunskap om narkolepsi.

De nivåer på funktionsnedsättning som arbetsgruppen föreslår beträffande narkolepsi är baserade på hur andra neurologiska sjukdomar, t.ex. epilepsi, normalt graderas och bedöms i tabellverket.

Den ekonomiska ersättningen till dem som drabbas av en sjukdom eller skada påverkas av många faktorer. När det gäller villkorsbunden försäkring grundar sig ersättningen på vilket försäkringsbelopp som har valts av den som har tecknat försäkringen. Utöver detta kan personer som drabbats av narkolepsi även vara berättigade till ersättning från Läkemedelsförsäkringen och från staten.     

Det förslag som arbetsgruppen har tagit fram har skickats på remiss till olika intressenter, bland annat till Narkolepsiföreningen.

Personskadekommittén inväntar nu synpunkter från remissinstanserna innan ett slutligt beslut fattas. Svensk Försäkring välkomnar en dialog med regeringen och andra politiska företrädare om insatser och stöd till dem som drabbats av narkolepsi.