Logotype for print

Eftersträva snabb återgång i arbete framför krav på planer

2017-05-17

Regeringens olika förslag för att påverka sjukfrånvaron bör gå i samma riktning och inte motverka varandra. Att införa krav på rehabiliteringsplaner för arbetsgivare och samtidigt komma med förslag om att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar är kontraproduktivt. Det anser Svensk Försäkring i sitt yttrande över regeringens promemoria Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet.

Om målet för regeringen är att åstadkomma en låg och stabil sjukfrånvaro bör regeringen eftersträva att alla politiska förslag som påverkar sjukfrånvaron går i samma riktning och inte motverkar varandra. I det perspektivet är det viktigt att underlätta för arbetsgivare och se till att det finns verktyg för att åstadkomma en snabb rehabilitering och återgång i arbete. Sådana insatser bör gå före krav på ytterligare administration för arbetsgivaren genom krav på upprättande av rehabiliteringsplaner.

Arbetsgivares möjligheter att bidra till en snabb rehabilitering är i dag begränsade. Företagen efterfrågar verktyg, stöd och råd om hur medarbetares arbetsförmåga kan tillvaratas på bästa sätt. Ett hinder kan exempelvis vara en så enkel sak som att den sjukskrivne medarbetaren väntar på medicinsk utredning och behandling och därför inte kommer tillbaka i arbete.

Som framgår av promemorian prövade staten under 2000-talet olika möjligheter att understödja företagens användande av företagshälsovårdstjänster. Erfarenheterna visar att lösningarna inte alltid har varit effektiva och att utbudet och kvaliteten på de tjänster som erbjudits företagen inte alltid har motsvarat efterfrågan.

En tjänst som enligt promemorian tycks fungera väl är den privata rehabiliteringsförsäkringen som kan utgöra en del av privat sjukvårdsförsäkring. Under senare år har efterfrågan på sjukvårdsförsäkringen stadigt ökat. Det är tydligt att det är en välfungerande och uppskattad försäkring som sannolikt bidrar till att minska sjukfrånvaron.

Regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet om att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringen från och med 1 juli 2018 ter sig mot den bakgrunden kontraproduktivt. Att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar som arbetsgivare tecknar för sina anställda främjar inte återgång i arbete.

Mot bakgrund av att sjukvårdsförsäkringen gradvis har kommit att bli en slags modern företagshälsovård anser Svensk Försäkring att det vore mer rimligt att överväga att likställa sjukvårdsförsäkringen med företagshälsovård och göra premier för sjukvårdsförsäkring avdragsgilla för arbetsgivaren. Därigenom kan den anställde dels få snabb tillgång till specialistvård, dels ökar förutsättningarna för snabb återgång i arbete.

Tema: Välfärd

Vem ska betala för vården och omsorgen? Och vilken vård kan medborgarna räkna med att få? För att klara den gemensamma välfärden krävs långsiktigt hållbara lösningar.

Läs mer
Så här fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Hur påverkar sjukvårdsförsäkringarna den offentliga vården och vad är skillnaden på sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring. Det är frågor vi besvarar här.

Läs mer