Logotype for print

Förslag till föreskrifter om aktsamhet vid planering och utförande av bygg, rivnings- och markarbeten

2024-03-27

Svensk Försäkring anser att en regel såsom det uttrycks i 7 § att åtgärder ska vidtas för att risken för personskador ska begränsas är lika självklar som att motsvarande regel även bör gälla avseende att begränsa skador på angränsande egendom.

Det kan gälla andra byggnader, infrastruktur, fordon etc. Mot den bakgrunden bör även 7 § omfatta såväl skador på person som på egendom.

Att utelämna egendomsskyddet i 7 § förefaller något inkonsekvent när det ingår och lyfts fram i 8 § 1 meningen avseende markarbete.