Logotype for print

Förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2024-01-17

Det är enligt Svensk Försäkring positivt att det nu föreslås möjligheter att uppdra åt någon annan att utföra centralt funktionsansvarigs uppgifter, men vi anser att frågan bör belysas också i koncernförhållanden.

I den fortsatta beredningen bör det klargöras att det ska finnas möjlighet att lägga ut misstankerapportering enligt 4 kap. 3 § penningtvättslagen inom en koncern eller företagsgrupp så att till exempel en enda person även fortsättningsvis kan genomföra den rapporteringen för de verksamhets¬utövare som ingår i koncernen eller gruppen. Svensk Försäkring tillstyrker i övrigt förslagen.

Hela remissvaret nedan