Logotype for print

Remiss av förslag till Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter

2023-09-29

Svensk Försäkring anser att höjningar av avgifter för sjöfarten inte överensstämmer med de politiska uttalandena om att stärka sjöfartens konkurrenskraft.

Remiss av förslag till Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter (SJÖFS 2023-1) om farledsavgift (Dnr: 23-00402), Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2023-3) om taxa för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal (Dnr: 23-00404), Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2023-2) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter (Dnr: 23-00403), Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2023-5) om taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning (Dnr: 23-02440)

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Svensk Försäkring anser att höjningar av avgifter för sjöfarten inte överensstämmer med de politiska uttalandena om att stärka sjöfartens konkurrenskraft.

Svensk Försäkring anser att eftersträvad miljöstyrning inte kan uppnås om gods- och passagerartransporter på köl minskar och landtransporterna ökar.

Svensk försäkring anser att nuvarande svenska farledsavgifter är en konkurrensnackdel för det svenska näringslivet och handelssjöfarten till/ från Sverige. Farledsavgiften finansierar Sjöfartsverkets verksamhet, samtidigt som det finns länder som inte har några statliga farledsavgifter.

Svensk Försäkring anser det nödvändigt att så långt det är möjligt harmonisera tillämpliga nationella och internationella regerverk.

52. Farledsavgifter etc.pdf