Logotype for print

Enklare för konsumenter att få tvister lösta

2023-11-29

Det är positivt att EU-kommissionen vill förbättra möjligheten för konsumenter att lösa tvister utanför domstol men förslagen från EU-kommissionen behöver preciseras. Det skriver Svensk Försäkring i ett yttrande.

Svensk Försäkring är huvudman för ett antal branschgemensamma prövnings­nämnder. Nämnderna prövar bland annat tvister inom sjuk-, olycksfalls-, rätts­skydds- och ansvarsförsäkring. Huvuduppgiften är att verka för en enhetlig praxis, huvudsakligen inom villkorsförsäkring. Svensk Försäkring ställer sig positiv till EU-kommissionens målsättning att förbättra tillgången till alternativa tvistelösning för konsumenter. Svensk Försäkring avstyrker dock förslaget att även tvister före ett avtal har tecknats ska omfattas då det kan leda till både gränsdragningsproblem och betydande kostnadshöjningar. I övrig är förslag som presenteras i stora delar så pass generella att det är svårt att överblicka alla eventuella tillämpningsproblem för dagens nämndverksamhet.