Logotype for print

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter

2021-04-28

Finansdepartementet
(Ds 2020:30)

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig kring den remitterade promemorians förslag på en ny lag med kompletterande bestämmelser till följd av EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter. I promemorian förs dock ett resonemang om vilken myndighet som bör vara resolutionsmyndighet för andra institut än banker och centrala motparter om det skulle införas sådana krav, vilket vi vill kommentera i detta remissvar.