Logotype for print

Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt

2021-09-07

Justitiedepartementet Ds 2021:15

Svensk Försäkring har ingen invändning mot de förslag som lämnas i ovan angiven promemoria. Vi anser dock att förenklingar som genomförandet av digitaliserings­direktivet medför bör genomföras också för försäkringsregistret och då även för andra associationsformer än aktiebolag och för både försäkringsföretag och tjänste­pensionsföretag.

I promemorian anges, i en fotnot på s. 22, att direktivet ”innebär inte att några särskilda anpassningsåtgärder behöver göras för dessa aktiebolag”, dvs. bland annat för försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag. Någon närmare motivering till ställningstagandet finns inte. Det är därför svårt att bedöma prome­morians slutsats. Svensk Försäkring kan konstatera att direktivet i de väsentliga delarna gäller för privata och publika aktiebolag. Förenklingar bör enligt vår mening komma alla aktiebolag till del, oavsett vilken verksamhet som bedrivs och det bör lämpligen även gälla för försäkrings- och tjänstepensionsaktiebolagen.

I försäkringsregistret registreras samtliga försäkrings- och tjänstepensionsföretag, oavsett associationsform. Även om digitaliseringsdirektivet endast berör aktiebolag bör det vid förenklingar avseende försäkringsregistret inte göras skillnad på associ­ationsformerna, i de fall det är möjligt och associationsformen inte är relevant.

Svensk Försäkring
Johan Lundström