Logotype for print

Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet med anledning av ESA-översynen

2020-12-14

Finansdepartementet

Svensk Försäkring har inte några invändningar mot förslagen i promemorian.


Svensk Försäkring
Johan Lundström