Logotype for print

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

2019-06-11

Finansdepartementet SOU 2019:12

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade betänkande. Betänkandet innehåller förslag till ändringar i de lagar vilkas tillämpningsområde omfattas av EU-förordningen gällande samarbete mellan nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen.