Logotype for print

Skyldigheten att anmäla förvärv av vissa aktier bör ändras

2024-06-26

Svensk Försäkring har vänt sig till regeringskansliet och vill att lagen om granskning av utländska direktinvesteringar ska ändras. Försäkrings- och tjänstepensionsföretag bör undantas från skyldigheten att anmäla vissa förvärv till Inspektionen för strategiska produkter.

Sedan den 1 december förra året måste alla som ska förvärva ett inflytande, tio procent av rösterna, i företag som har skyddsvärd verksamhet anmäla det i förväg till Inspektionen för strategiska produkter. Avsikten med lagen är att förhindra utländska investeringar som kan ha skadlig inverkan på Sveriges säkerhet eller på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige. Anmälningsplikten gäller dock även för svenska investerare, såsom försäkrings- och tjänstepensionsföretag.

Svensk Försäkring har redan tidigare upplyst Inspektionen för strategiska produkter om att anmälningsskyldigheten medför stora – i vissa fall oöverstigliga – tillämpningsproblem och går nu alltså ett steg vidare för att få en lagändring till stånd. Genom lagändringen bör försäkrings- och tjänstepensionsföretag undantas från anmälningsskyldigheten eller så bör anmälningsskyldigheten begränsas för de slags företagen.  

Varför bör lagen ändras?

Investeringar som en försäkringstagare gör i en depåförsäkring ägs formellt av försäkringsföretaget. Försäkringsföretaget utnyttjar inte sin rösträtt och det kan inte heller försäkringstagaren göra. Dessutom känner försäkringsföretaget inte i förväg till vilka investeringar försäkringstagaren avser att göra inom ramen för försäkringen. Dessa investeringar borde därför inte behöva anmälas till Inspektionen för strategiska produkter. För att veta om en investering är så stor att den behöver anmälas ska man också räkna in det inflytande som andra företag i förvärvarens ägarstruktur har i samma företag. Ett mindre förvärv av ett företag i en koncern kan därför trigga anmälningsskyldighet. Försäkringsföretag som ingår i koncerner måste därför veta hur stort ägande andra företag har och till och med samordna eller koordinera planerade investeringar. Om dessutom försäkringstagares innehav inom ramen för en depåförsäkring ska räknas in blir möjligheten att göra en korrekt anmälan till Inspektionen för strategiska produkter problematisk.