Logotype for print

Ny lag rörande utländska direktinvesteringar fungerar dåligt för försäkringsföretag

2024-03-11

Svensk Försäkring har i ett brev till Inspektionen för strategiska produkter påtalat att försäkringsföretagen har stora svårigheter att tillämpa den nya lagen om granskning av utländska direktinvesteringar.

Sedan den 1 december förra året måsta alla som ska förvärva ett inflytande, tio procent av rösterna, i företag som har skyddsvärd verksamhet anmäla det i förväg till Inspektionen för strategiska produkter. Avsikten med lagen är att förhindra utländska investeringar som kan ha skadlig inverkan på Sveriges säkerhet eller på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige. Anmälningsplikten gäller dock även för svenska investerare, såsom försäkrings- och tjänstepensionsföretag. Svensk Försäkring har i ett brev upplyst Inspektionen för strategiska produkter om att anmälningsskyldigheten medför stora – i vissa fall oöverstigliga – tillämpningsproblem.

Investeringar som en försäkringstagare gör i en depåförsäkring ägs formellt av försäkringsföretaget. Försäkringsföretaget utnyttjar inte sin rösträtt och det kan inte heller försäkringstagaren göra. Dessutom känner försäkringsföretaget inte i förväg till vilka investeringar försäkringstagaren avser att göra inom ramen för försäkringen. Dessa investeringar borde därför inte behöva anmälas till Inspektionen för strategiska produkter.

För att veta om en investering är så stor att den behöver anmälas ska man också räkna in det inflytande som andra företag i förvärvarens ägarstruktur har i samma företag. Ett mindre förvärv av ett företag i en koncern kan därför trigga anmälningsskyldighet. Försäkringsföretag som ingår i koncerner måste därför veta hur stort ägande andra företag har och till och med samordna eller koordinera planerade investeringar. Om dessutom försäkringstagares innehav inom ramen för en depåförsäkring ska räknas in blir möjligheten att göra en korrekt anmälan till Inspektionen för strategiska produkter problematisk.  

Svensk Försäkring menar att tillämpningen för försäkrings- och tjänstepensionsföretag bör klargöras och vi bistår gärna myndigheten i detta.